Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práce študenta

 

– znejú Vám uvedené pojmy podobne? Nie ste si istí, aké rozdiely medzi sebou majú a chcete

si zamestnať brigádnika alebo dohodára? Nižšie sa pokúsime priblížiť a rozanalyzovať

hlavné rozdiely. V prípade potreby ponúkame našim zazmluvneným klientom vypracovanie

uvedených dohôd zdarma.

 

Dohoda o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce upravuje Zákonník práce – konkr. § 226. Dohodu uzatvára

spoločnosť s FO, ak predpokladaný rozsah práce nepresahuje maximálne 350 hodín

v kalendárnom roku. Uvedená dohoda o vykonaní práce je určená najmä na práce, ktoré

majú mať jednoznačný výsledok a zväčša ide o jednorazové splnenie určitej úlohy.

Písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr jeden deň pred dňom nastúpenia

do práce. V dohode musí byť určená pracovná úloha, výška odmeny, doba, v ktorej sa má

pracovná úloha vykonať, rozsah prác. Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na dobu určitú.

Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak mu zamestnávateľ neutvoril dohodnuté pracovné

podmienky. Zamestnávateľ je tiež povinný uhradiť škodu v prípade, ak osobe vznikla.

 

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohodu o pracovnej činnosti si môže zamestnávateľ uzatvoriť s FO podľa Zákonníka práce –

konkr. § 228a. Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť

v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Uvedenú dohodu je možné založiť len na príležitostnú

prácu. Zákon zakotvuje písomnú formu dohody, čo podmieňuje sankciou neplatnosti.

Súčasťou dohody musí byť dohodnutá práca, dohodnutá odmena, dohodnutý rozsah

pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú

alebo na neurčitý čas. V dohode je možné určiť spôsob jej skončenia. Ak spôsob skončenia

nevyplýva z dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k určitému dňu a jednostranne

len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15 dňovou výpovednou lehotou. Jedno vyhotovenie

dohody je zamestnávateľ povinný predložiť zamestnancovi.

 

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Dohodou o brigádnickej práci študentov vzniká pracovnoprávny vzťah medzi

zamestnávateľom a osobu, ktorá ma status študenta. Náležitosti sú upravené v Zákonníku

práce – konkr. § 227. Túto formu dohody je možné uzatvoriť s FO, ktorá má status žiaka

strednej školy alebo status študenta (dennej formy na vysokej škole), ktorá nedovŕšila 26

rokov. Študentom spôsobilým na uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov je FO,

ktorá má pracovnoprávnu spôsobilosť a je staršia ako 15 rokov. Prácu na základe uvedenej

dohody možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, kedy FO dovŕši 26 rokov.

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie o statuse študenta (potvrdenie o návšteve

školy). Na základe uvedenej dohody možno vykonávať práce v rozsahu max. 20 hodín

týždenne. Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená písomne!

Dohoda musí obsahovať druh práce, dohodnutú mzdu, rozsah pracovného času, dobu, na

ktorú sa dohoda uzatvára (doba určitá, neurčitá), potvrdenie o návšteve školy.

Skončenie dohody o brigádnickej práci študentov je možné písomnou dohodou, písomnou

výpoveďou (bez uvedenia dôvodu s 15 dňovou výpovednou dobou), okamžitým skončením

(ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, alebo ak hrubo porušil

pracovnú disciplínu).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.