Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňový bonus na dieťa – 2018

Daňové zvýhodnenie od štátu – daňový bonus (ďalej „DB“) platí štát pre každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňovník si môže nárok na DB uplatniť každý mesiac (ak ide o zamestnanca) alebo raz ročne (v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní). V súčasnosti má DB výšku 21,56 € mesačne, čo predstavuje ročnú výšku 258,72 € na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa.

Nárok na uplatnenie DB na dieťa žijúce s vami v domácnosti máte, ak ste daňovník, ktorý:

  • mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, teda zo zamestnania, vo výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,
  • mal zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6- násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z príjmov, teda nevykázal daňovú stratu.

Výška minimálnej mzdy je od 01. 01. 2018 určená na 480 €, teda nárok na DB na dieťa má daňovník, ktorého príjmy dosiahli minimálne 2880 €, prípadne viac.

Pre uplatnenie DB je potrebné predložiť doklad – rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy. Ak sa dieťa pre úraz alebo chorobu nemôže pripravovať na povolanie štúdiom, alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť, je nutné priložiť potvrdenie o tom, že dieťa sa považuje za vyživované. V prípade dieťaťa, ktoré sa pre  úraz alebo chorobu nemôže pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť, a zároveň má toto dieťa nárok na invalidný dôchodok, daňovníkovi zaniká nárok na uplatnenie DB.

Nárok na uplatnenie DB na dieťa má manželka aj manžel (resp. družka/druh). To kto si DB bude uplatňovať je len na vzájomnej dohode partnerov, pretože ak sa rozhodnete že DB si bude uplatňovať manžel, nemôže si ho zároveň uplatniť aj manželka.  Rodič, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, si môže uplatňovať pomernú časť DB na všetky vyživované deti. Zostávajúcu časť z výšky DB si môže uplatňovať druhý z rodičov.

Nárok na DB vzniká od mesiaca narodenia dieťaťa, až do mesiaca, kedy dieťa dosiahne 25 rokov (v prípade ak je dieťa študent).

Na DB má nárok rodič dieťaťa, ktoré:

  • sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole (dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, od 16 rokov veku do 25 rokov),
  • je osvojené, pričom nárok vzniká v mesiaci, v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Štúdium v zahraničí podľa zákona tiež patrí pod sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie, v prípade ak škola v zahraničí spĺňa rozsah a úroveň štúdia u nás, podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ak si rodič dieťaťa študujúceho v zahraničí chce uplatniť DB, musí predložiť aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR (rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva SR).

Podnikatelia, ktorí nie sú zamestnancom si uplatňujú DB raz ročne a to v daňovom priznaní k dani z príjmov. Doklady preukazujúce nárok na DB sú súčasťou daňového priznania. V prípade daňovej povinnosti bude DB započítaný s daňou na úhradu. Ak bude mať podnikateľ daňový preplatok, DB bude vrátený spolu s ním.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.