Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Povinnosti zamestnávateľa voči novému zamestnancovi

Chcete si zamestnať vo firme nového zamestnanca, ale neviete aké máte nahlasovacie

povinnosti? Poznáte časové lehoty a spôsob nahlasovacích povinností? V našom článku sa

pokúsime v kocke uviesť, aké Vám vyplývajú povinnosti tak, aby Vám nehrozili vysoké

pokuty.

 

Pracovná zmluva

Založenie nového pracovného pomeru je možné len uzatvorením (písomnej) pracovnej

zmluvy medzi Vašou spoločnosťou (zamestnávateľ) a zamestnancom. Pracovný pomer môže

vzniknúť aj na základe ústnej pracovnej zmluvy alebo konkludentným spôsobom. (Písomnú)

pracovnú zmluvu je možné uzatvoriť najneskôr v deň nástupu do zamestnania. Ak by bola

zmluva podpísaná v neskoršom dátume, má sa za to, že pomer bol založený na základe

ústnej dohody a jej písomné vyhotovenie by sa považovalo len za potvrdenie vzniku pomeru.

Prípadne, ak by došlo k zmene ústneho obsahu pomeru, tak za jej zmenu. Odporúčame sa

vyhnúť uvedenému prípadu, nakoľko ak je pracovná zmluva podpísaná neskôr, nie je možné

dohodnúť skúšobnú lehotu.

 

Taktiež príslušný inšpektorát práce si Vás môže zobrať pod drobnohľad za porušenie

povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce. Ten Vám môže udeliť pokutu až do výšky

100 000 EUR a vedúcemu zamestnancovi môže za porušenie týchto povinností udeliť pokutu

až do výšky 4-násobku ich priemerného mesačného zárobku.

 

Čo musí pracovná zmluva obsahovať? V prvom rade ide o druh dohodnutej práce, na ktorú

sa zamestnanec prijíma, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce, mzdové podmienky.

Taktiež odporúčame uviesť spôsob vyplácania mzdy či odmeny. V prípade prevodu

na bankový účet odporúčame uviesť konkrétne číslo účtu. Zmluva by mala tiež okrem

uvedeného uvádzať výplatný termín, pracovný čas, výmeru dovolenky, dĺžku výpovednej

doby. Ak písomná pracovná zmluva neobsahuje tieto podmienky, ani sa neodkazuje na

Zákonník práce, zamestnávateľ je povinný najneskôr do 1 mesiaca od vzniku pracovného

pomeru vyhotoviť o nich zamestnancovi písomné oznámenie.

 

Taktiež upozorňujeme na situáciu, ak je pracovná zmluva uzatvorená s mladistvou osobou

(t. j. osobou od dovŕšenia 15. roku do dovŕšenia 18. roku) je nutné, aby bola uzatvorená až

po lekárskom vyšetrení a je nutné vyžiadanie súhlasu jeho zákonného zástupcu (napr. rodič).

Taktiež odporúčame zistiť, či osoba má status študenta, alebo nie.

Ak prijímate zamestnanca na pozíciu, ktorá si vyžaduje zdravotnú alebo psychickú

spôsobilosť na vykonávanú prácu alebo sú potrebné špecifické predpoklady, pracovnú zmluvu

môžete uzatvoriť iba s takou osobou, ktorá uvedené podmienky spĺňa.

 

Nahlasovacie povinnosti

 

Zdravotná poisťovňa

Čo sa týka zdravotnej poisťovne, ste povinný prihlásiť sa do registra platiteľov poistného.

Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného (prihlášku) podávate iba do tej

zdravotnej poisťovne, kde sú Vaši zamestnanci poistení a to do 8 dní od vzniku pracovného

pomeru. Do 8 pracovných dní od vzniku pracovného pomeru máte povinnosť oznámiť

poisťovni, že budete za zamestnanca hradiť poistné.

 

Sociálna poisťovňa

V prípade, ak chcete zamestnať svojho prvého zamestnanca, ste povinný prihlásiť sa do

registra zamestnávateľov Sociálnej poisťovne a to prostredníctvom Registračného listu

zamestnávateľa. Lehota na prihlásenie je do 8 dní, kedy ste začali zamestnávať aspoň jedného

zamestnanca. Musíte sa však prihlásiť súčasne s prihlásením zamestnanca, pretože inak Vám

Sociálna poisťovňa neprevezme Registračný list FO (prihlášku), ak nie ste registrovaný.

Každého nového zamestnanca ste povinný prihlásiť prostredníctvom Registračného listu FO

najneskôr deň pred začatím výkonu zamestnanca. Ak disponujete viac ako 8 zamestnancami,

ste povinný prihlásiť zamestnancov elektronicky.

 

Daňový úrad

Je nutné zaregistrovať sa na daňovom úrade a to prostredníctvom prihlášky k registrácií

daňovníka. Ako zamestnávateľ ste platiteľom dane z príjmov FO zo závislej činnosti. Lehota

je najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky dane. Taktiež

nezabudnite svojmu zamestnancovi predložiť „Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo

závislej činnosti podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov“, a to najneskôr

do konca kalendárneho mesiaca po nástupe do zamestnania. Následne každoročne, až do

konca januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Vyhlásenie slúži na uplatnenie nároku na

nezdaniteľnú časť základu dane a na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa.

Všetkým klientom vždy tiež odporúčame si starostlivo uchovať všetky písomnosti

a komunikácie s úradmi. Neviete, kedy sa Vám zídu, a okrem iného môžete ich potrebovať aj

vtedy, ak sa zamestnanec neosvedčí a príde k rozviazaniu pracovného pomeru.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.