Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odvodové zaťaženie dohodárov

Nie je novinkou fakt, že ak si chce spoločnosť v súčasnosti zamestnať osobu „na dohodu“

alebo „dohodára“, vyplývajú pre neho veľmi podobné povinnosti ako pri zamestnancoch.

Zamestnávateľovi vznikajú ohlasovacie či odvodové povinnosti, čo sa odrazilo na zníženom

počte zamestnaných ľudí na dohodu v poslednej dobe na Slovensku.

 

Zamestnávatelia sú povinní odvádzať platby do príslušnej zdravotnej poisťovne a Sociálnej

poisťovne tak, ako je to u zamestnancov. Platby sú však rozličné, pretože do úvahy sa berie

typ príjmu (či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem), typ dohody (či je to dohoda

o brigádnickej práce študentov, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti) a či

osoba poberá dôchodkovú dávku.

 

Najnižšie odvodové zaťaženie majú starobní a výsluhoví dôchodcovia, nakoľko ich príjem

z dohôd vláda SR zaťažila len starobným poistením a poistením do rezervného fondu

solidarity. Odvodová sadzba predstavuje výšku 23,8 %. Starobní penzisti už pred rokom 2013

neplatili invalidné poistenie.

 

Od januára 2013 prišlo však k zaťaženiu príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného

pomeru. Dohodári s pravidelným príjmom sú teda zaťažení kompletnými sociálnymi

a zdravotnými odvodmi so sadzbou 48,6 %. V prípade, ak ide o dohodára, ktorý má

nepravidelný príjem – odvody sú vo výške 43,8 %. Nepravidelný príjem je oslobodený od

nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti.

 

Osoby so statusom študent, invalidní a výsluhoví invalidní dôchodcovia platia odvody vo

výške 29,8 %. Ide o kompletné dôchodkové poistenie a zamestnávateľ uhrádza garančné

a úrazové poistenie. Študenti od 18 – 26 rokov majú pri uhrádzaní odvodov na dohodu

udelenú výnimku.

 

Od 01. 01. 2014 sú študenti (18 – 26 rokov) oslobodení od platenia odvodov za dohodu, ktorá

nepresahuje výšku 159 EUR. Navýšená je aj hranica, do ktorej sa neplatia penzijné odvody,

pre študentov do 18 rokov a to z pôvodných 66 EUR na 68 EUR. Do tejto sumy nebudú

odvody zaťažené dôchodkovým, nemocenský poistením a poistením v nezamestnanosti.

Študenti so zárobkom 159 EUR si budú môcť určiť jednu dohodu, na základe ktorej nebudú

z tejto dohody povinne dôchodkovo poistení a to prostredníctvom čestného vyhlásenia. Pri

zárobku na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta do hodnoty 159 EUR za študenta

zamestnávateľ zaplatí len garančné a úrazové poistenie vo výške 1,05 % zo zarobenej

sumy (ako to bolo aj v 2012). Suma sa bude zvyšovať každoročne podľa toho, ako narastie

priemerná mzda SR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.