Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zverejnenie dokumentácie v Registri účtovných závierok

V našom článku sa pokúsime priblížiť problematiku zverejňovania dokumentov v Registri účtovných závierok, kto má povinnosť ukladať dokumentáciu, spôsob ukladania a kto je oslobodený od zverejňovania dokumentácie.

Register účtovných závierok vznikol za účelom zlepšenia podnikateľského prostredia, zníženia administratívnej náročnosti podnikania či za účelom zlepšenia dostupnosti o informáciách účtovnej jednotky. Register účtovných závierok bol zriadený od 01. 01. 2014 na základe zákona č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve.  Jeho hlavnou úlohou je možnosť zo strany používateľov vyhľadať informácie o účtovných jednotkách, získať informácie o dostupných účtovných závierkach či možnosť ich uloženia a priameho tlačenia. Pod termínom účtovná závierka sa myslí súbor účtovných výkazov, ktoré zostavuje každý účtovný subjekt. Účtovná závierka má za úlohu poskytnúť informácie o finančnej výkonnosti, peňažných tokoch účtovnej jednotky. Účtovnú závierku kompletizujú tie subjekty, ktoré sú účtovnými jednotkami a vedú si účtovníctvo.

Ako už mnohí viete, od roku 2014 účtovné jednotky už neukladajú účtovnú závierku do zbierky listín Obchodného registra. Tiež zanikla povinnosť zverejňovania súvahy, výkaz ziskov a strát v Obchodnom vestníku, avšak uvedené zverejnenie sa nahrádza zverejnením v Registri účtovných závierok.

Register účtovných závierok sa skladá z niekoľkých častí. Prvá je verejná časť, kde sa ukladajú dokumenty obchodnej spoločnosti, štátneho podniku, účtovnej jednotky, ktorá zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov IFRS, subjektu verejnej správy, družstva či inej účtovnej jednotky, ktorej osobitný predpis určuje, že dokumenty uvedených osôb majú byť verejne dostupné. Verejná časť je pre všetkých bez poplatku. Druhá časť je tzv. „neverejná časť“, kde sa ukladajú dokumenty ostatných účtovných subjektov ako sú podnikatelia, občianske združenia, náboženské spoločnosti a pod.

Medzi dokumenty, ktoré sa ukladajú do Registra účtovných závierok patria riadne individuálne účtovné závierky, riadne konsolidované účtovné závierky, mimoriadne individuálne účtovné závierky, mimoriadne konsolidované účtovné závierky, súhrnné účtovné závierky verejnej správy, správy audítorov, ročné finančné správy podľa osobitého predpisu a iné.

Ako však uložiť dokumenty? Subjekt má dve možnosti. Buď uprednostní pohodlnejšiu elektronickú podobu alebo sa môže rozhodnúť pre papierovú. Medzi dokumentmi, ktoré povinne ukladajú všetky účtovne jednotky v elektronickej podobe patria riadne konsolidované účtovné závierky, mimoriadne konsolidované účtovné závierky, správy audítorov, mimoriadne konsolidované účtovné závierky, dokumenty, ktoré sú preložené a uložené do cudzieho jazyka. V elektronickej podobe sa povinne ukladajú riadne individuálne účtovné závierky a mimoriadne individuálne účtovné závierky vypracované účtovnými jednotkami, ktoré majú povinnosť doručovať podanie elektronickou formou.

Dokumenty obchodných spoločností sa do Registra účtovných závierok neukladajú priamo, ale sú doručované daňovému úradu, alebo ak ide o dokumenty v listinnej forme, daňový úrad ich prevedie do elektronickej podoby  a potom ich postúpi správcovi registra do 10 pracovných dní za obchodné spoločnosti a do jedného mesiaca za ostatné účtovné jednotky; alebo prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR, ak sú dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe. Uvedené dokumenty Finančné riaditeľstvo SR postúpi správcovi. Do Registra účtovných závierok sa ukladajú okrem účtovných závierok tiež správy audítorov, ročné finančné správy emitentov, oznámenia o schválení účtovnej závierky.

Doručením dokumentácie daňovému úradu alebo Finančnému riaditeľstvu SR si účtovná jednotka splnila povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov. Uložením dokumentov do Registra účtovných závierok sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín za splnenú. Prenos dokumentácie do zbierky listín sa realizuje automatizovaným spracovaním.

Medzi subjekty, ktoré nemajú povinnosť ukladať dokumentáciu do Registra účtovných závierok patrí SIS a taká účtovná jednotka, ktorá nebola založená za účelom podnikania (ak nemá povinnosť predkladať daňové priznanie a nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.