Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Faktúry od zahraničného dodávateľa z pohľadu DPH

Čo je potrebné vedieť z pohľadu účtovníctva, ak si chcete zaplatiť reklamnú kampaň

od zahraničného dodávateľa? Akou legislatívou je nutné sa riadiť? Je rozdiel, ak ide

o dodávateľa z iného členského štátu Európskej únie a dodávateľa z tretích krajín?

Mnoho slovenských podnikateľov využíva možnosť spropagovať si svoju spoločnosť

prostredníctvom reklamnej kampane (Facebook, Google AdWords a pod.). Pred objednaním

takejto služby by si mali byť vedomí povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 222/2004 Z.

Z. o dani z pridanej hodnoty.

 

V rámci dane z pridanej hodnoty je nutné si ozrejmiť, aký subjekt je samotným

objednávateľom reklamnej kampane (či ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty, alebo

ide o subjekt, ktorý nie je registrovaný pre daň z pridanej hodnoty) a kto je dodávateľom

reklamnej kampane (či ide o subjekt z tretích krajín alebo ide o subjekt pochádzajúceho

z iného členského štátu Európskej Únie). Na základe § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.

z. o dani z pridanej hodnoty je miestom dodania služby zdaniteľnému subjektu miesto,

kde má subjekt uvedené sídlo spoločnosti. Ak zahraničný dodávateľ poskytne klientovi

pochádzajúcemu zo Slovenska reklamnú kampaň, miesto zdaniteľného plnenia je v sídle

alebo mieste podnikania slovenského subjektu. Z uvedeného vyplýva, že daň z pridanej

hodnoty prizná a následne odvedie slovenský subjekt.

 

V prípade, ak je klient, ktorý chce využiť reklamnú kampaň osoba, ktorá nie je

registrovaná pre daň z pridanej hodnoty, miestom dodania reklamnej služby je tuzemsko.

Povinnosť platiť daň má teda príjemca služby. Medzi povinnosti subjektu bez riadnej

registrácie IČ DPH patrí nutnosť registrácie sa pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7a Z. z.

o dani z pridanej hodnoty ešte pred prijatím samotnej služby, objednať si reklamnú kampaň

z iného členského štátu Európskej únie pod prideleným IČ DPH, dodávateľ služby vystaví

faktúru bez DPH. Následne do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, kde vznikla daňová

povinnosť je osoba povinná podať daňové priznanie DPH a zaplatiť daň. V uvedenom prípade

nevzniká nárok na odpočítanie dane.

 

Čo nastáva však v prípade, ak reklamnú kampaň poskytuje dodávateľ z iného

členského štátu Európskej únie subjektu, ktorý je riadne registrovaný pre daň z pridanej

hodnoty? Čo sa týka postupu, ten je v podstate veľmi podobný ako pri osobe, ktorá nie je

registrovaná pre daň z pridanej hodnoty. Subjekt má však povinnosť podať daňové priznanie

do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia – kalendárny mesiac alebo kalendárny

štvrťrok. Subjektu vzniká nárok na odpočítanie takejto dane. Daňová povinnosť z hľadiska

dane bude nulová.

 

Čo však nastane v prípade, ak dodávateľom je osoba pochádzajúca z tretieho štátu?

Miestom dodania uvedenej služby bude tuzemsko a osoba, ktorá je povinná platiť daň bude

príjemca reklamnej služby. V prípade, ak reklamnú kampaň využije osoba, ktorá nedisponuje

IČ DPH, nevzniká mu povinnosť registrácie DPH. Je však povinný podať daňové priznanie

DPH a tiež daň zaplatiť. Osobe nevzniká nárok na odpočítanie dane.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.