Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeškali ste lehotu na splnenie si daňových povinnosti? Nevadí!

V prípade, že patríte medzi osoby, ktoré premeškali lehotu na splnenie si svojich daňových povinnosti ako je napríklad podanie daňového priznania, podanie námietky alebo úhradu dane, je možnosť požiadať príslušný daňový úrad o tzv. odpustenie. Dôvod musí byť však závažného charakteru a je nutné ho relevantne preukázať. Ako na to?

V prípade, že patríte medzi tých, čo nepodali daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote, môžete očakávať pokutu z daňového úradu, ktorá začína na 30 EUR a končí stropom 16 000 EUR a to na základe výzvy v listinnej podobe. Daňový úrad neskúma z akého dôvodu ste si svoju povinnosť nesplnili. Existuje však možnosť požiadať daňový úrad o odpustenie a ten je zároveň povinný toto omeškanie odpustiť. Je však nutné, aby so žiadosťou o odpustenie bol predložený daňovému úradu doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 9,5 EUR. Navyše je však dôležité,  aby boli splnené nasledovné všetky tri podmienky:

  • závažná prekážka, ktorá spôsobila zmeškanie povinnosti;
  • doloženie písomnej žiadosti do lehoty 30 dní odo dňa odpadnutia dôvodu zmeškania pôvodnej lehoty;
  • realizácia zmeškaného úkonu v už spomenutej 30 dňovej lehote.

Ak ste splnili všetky tri body, je možné, aby daňový úrad rozhodol o žiadosti kladne a pokutu tak subjektu neuloží. V prípade však, že závažná situácia trvá viac ako je jeden rok, príde k zmeškaniu lehoty. Zmeškanie lehoty znamená, že ju nemožno odpustiť.

Ako príklady pre závažné dôvodu uvádzame napríklad vážnu nehodu, živelné pohromy alebo zahraničnú pracovnú cestu.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.