úrad Trnava
daňový úrad

Zmeškali ste lehotu na splnenie si daňových povinnosti? Nevadí!

V prípade, že patríte medzi osoby, ktoré premeškali lehotu na splnenie si svojich daňových povinnosti ako je napríklad podanie daňového priznania, podanie námietky alebo úhradu dane, je možnosť požiadať príslušný daňový úrad o tzv. odpustenie. Dôvod musí byť však závažného charakteru a je nutné ho relevantne preukázať. Ako na to?

V prípade, že patríte medzi tých, čo nepodali daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote, môžete očakávať pokutu z daňového úradu, ktorá začína na 30 EUR a končí stropom 16 000 EUR a to na základe výzvy v listinnej podobe. Daňový úrad neskúma z akého dôvodu ste si svoju povinnosť nesplnili. Existuje však možnosť požiadať daňový úrad o odpustenie a ten je zároveň povinný toto omeškanie odpustiť. Je však nutné, aby so žiadosťou o odpustenie bol predložený daňovému úradu doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 9,5 EUR. Navyše je však dôležité,  aby boli splnené nasledovné všetky tri podmienky:

  • závažná prekážka, ktorá spôsobila zmeškanie povinnosti;
  • doloženie písomnej žiadosti do lehoty 30 dní odo dňa odpadnutia dôvodu zmeškania pôvodnej lehoty;
  • realizácia zmeškaného úkonu v už spomenutej 30 dňovej lehote.

Ak ste splnili všetky tri body, je možné, aby daňový úrad rozhodol o žiadosti kladne a pokutu tak subjektu neuloží. V prípade však, že závažná situácia trvá viac ako je jeden rok, príde k zmeškaniu lehoty. Zmeškanie lehoty znamená, že ju nemožno odpustiť.

Ako príklady pre závažné dôvodu uvádzame napríklad vážnu nehodu, živelné pohromy alebo zahraničnú pracovnú cestu.