Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

PN zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť (tzv. PN-ka) zamestnanca je v trvaní kratšie ako je 10 dní, v rámci Sociálnej poisťovne nevzniká zamestnávateľovi žiadna povinnosť. Z praxe teda môžeme konštatovať, že zamestnávateľ nemusí Sociálnej poisťovni zasielať žiadne listiny, ktoré by oznamovali začiatok a koniec PN-ky.

Počas prvých 10 dní PN-ky vyplatí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi iba náhradu príjmu. Nárok na nemocenskú dávku vzniká zamestnancovi až od 11. dňa PN-ky, čo potvrdzuje príslušná legislatíva a to – o sociálnom poistení. Z toho dôvodu je povinný zamestnávateľ do 3 dní od dňa, kedy uplynie 10. deň PN-ky doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne formulár, kde sa PN-ka relevantne preukazuje (tzv. oddiel II.) a to prostredníctvom žiadosti, ktorú mu vystavil lekár.

Zo strany zamestnanca vzniká povinnosť pri dlhotrvajúcej PN-ke predložiť Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej PN a to do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak zamestnanci predložia doklady po termíne, ktorý určuje Sociálna poisťovňa, ich dávka bude vyplatená v neskoršom termíne. Z praxe tiež odporúčame zamestnancom, ktorí odovzdali preukaz svojmu zamestnávateľovi, aby si skontrolovali, či zamestnávateľ skutočne formulár postúpil príslušnej Sociálnej poisťovni. V opačnom prípade nebude dávka postúpená a vznike tak zbytočná časová strata pre jej vyplatenie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.