odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Spôsob výpovede a dopad na dávku v nezamestnanosti

Mnoho osôb pri skončení pracovného pomeru má obavy, že v prípade, ak dostali výpoveď, bude mať táto skutočnosť negatívny dopad na dávku v nezamestnanosti, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa. Či však osoba dostala výpoveď zo strany zamestnávateľa, alebo výpoveď doručila zamestnávateľovi na vlastnú žiadosť, uvedená skutočnosť nemá vplyv na získanú dávku v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa pri posúdení na nárok dávky posudzuje iba to, či osoba splnila legislatívne podmienky, ku ktorým nepatrí spôsob, akým bol pracovný pomer ukončený, ale skutočnosť a to či osoba, ktorá žiada o túto dávku bola poistená v nezamestnanosti minimálne dva roky v posledných troch rokoch, čiže 730 dní a nezabudla sa registrovať ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce.

Ak osoba plánuje získať dávku v nezamestnanosti, je potrebné, aby si vyplnila formulár Žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Formulár je nutné predložiť s dokumentom, ktorý preukazuje fakt, že je v evidencií uchádzačov o zamestnanie na príslušnej pobočke Sociálnej práce a to podľa toho, kde má evidovaný trvalý pobyt.