Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmeny v DPH od 2017

Dnes by sme sa radi venovali problematike zmien, ktoré nastanú v zákone o dani z pridanej hodnoty („DPH“) s platnosťou od budúceho roka – 2017. Novela sa bude najmä týkať zmeny pri zadržanom nadmernom odpočte zo strany daňového úradu, prenesenie daňovej povinnosti ak ide o dodanie stavebných prác a tiež odloženie samozdanenia dane pri obstaraní tovaru z krajín mimo EÚ.

Čo sa týka zadržiavania nadmerného odpočtu zo strany daňového úradu, v súčasnosti platí, že ak daňový úrad otvorí daňovú kontrolu z dôvodu vrátenia nadmerného odpočtu, má nárok ho pozdržiavať, až do ukončenia celej kontroly. Výnimku tvorí vydanie čiastkového protokolu, čo znamená, že daňový úrad môže  počas kontroly vrátiť iba jeho pomernú časť. Po novom by mal daňový úrad preplatiť úrok, ktorý vznikne pri zadržaní nadmerného odpočtu. Nárok na jeho vyplatenie vzniká prvým dňom po uplynutí lehoty 6 mesiacov od ukončenia prvotnej lehoty na jeho vrátenie. Úrok bude vypočítaný za každý deň zadržovania nadmerného odpočtu. Základ úroku bude tvoriť suma, ktorú daňová kontrola určí po skončení kontroly (tá môže byť upravená v prípadoch, keď daňový úrad neuzná niektoré výdavky  a teda žiadaný nadmerný odpočet zo strany podnikateľského subjektu bude ponížený). Úrad pri výpočte úroku použije úrokovú sadzbu na základe informácie z Európskej centrálnej banky.

Môže však nastať situácia, kedy daňový úrad neprizná úrok pri zadržiavanom nadmernom odpočte. Ide o situácie, ak subjekt opakovane nepreberá listinné dokumenty, neplní si povinnosti, ktoré vyplývajú z daňovej kontroly alebo sa bez riadneho ospravedlnenia nedostaví na predvolenia úradu. Ak nastanú takéto situácie, daňový úrad upovedomí o skutočnosti subjekt písomným rozhodnutím, proti ktorému nebude prípustné odvolanie.

Čo sa týka novely pri dodaní stavebných prác a dodaní tovaru s montážou, tie patria do časti F štatistickej klasifikácie produktu podľa CPA (táto zmena je platná už tento rok). Ak ide dodávateľa, ktorý je platiteľom DPH, zo zákona sa uplatní postup prenesenia daňovej povinnosti na odberateľa. V praxi to znamená, že následne odberateľ musí priznať daň a odviesť ju daňovému úradu a tiež mu vznikne nárok na odpočítanie dane. Táto zmena však značne skomplikovala chod firmám v roku 2016, pre ktoré bola zavedená. Od budúceho roka by však novela mala situáciu uľahčiť a to tak, že ak dodávateľ dodá stavebné práce alebo tovar s montážou, vystaví faktúru bez dane a uvedie na nej vetu „Prenesenie daňovej povinnosti“. Táto povinnosť sa prenesie na odberateľa bez ohľadu na to, aká je reálne situácia. Na odberateľovej strane nevzniká povinnosť overenia si, či dodávateľ skutočne zastrešil režim uplatnenia si dane správne.

Ďalšou novelou v zákone je odloženie samozdanenia pri obstaraní tovaru zo štátov mimo hraníc EÚ. V tomto momente funguje pri platcoch DPH zdaňovanie dovozu tovaru zo štátov mimo hraníc EÚ tak, že colnica vypočíta výšku dane subjektu, ktorý ju následne úradu vyplatí. Od nového roka by sa mal zaviesť režim samozdanenia. Ide o podobný postup ako je pri režime prenesenia daňovej povinnosti (viď vyššie). Zavedenie do praxe sa však odkladná na dobu neurčitú.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.