Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zákon o odpadoch sa môže týkať aj Vás!

Zákon č. 79/2015 Z. z. nadobudol účinnosť v roku 2016 a týka sa takmer vo všetkých svojich vyhláškach každého jedného podnikajúceho subjektu. V praxi to znamená, že je povinné, aby sa subjekt registroval na Ministerstve životného prostredia SR, uplatňoval administratívne náročnú evidenciu o odpadoch, riešil hmotnosť vzniknutého odpadu alebo podával písomné hlásenia v prípade, ak chce vymeniť úspornú žiarivku. S týmito úkonmi sú samozrejme spojené poplatky, ktoré podnikateľ musí hradiť odpadovej spoločnosti. V prípade nesplnenia si svojich zákonných povinností môže subjekt dostať pokuty, ktoré sa môžu vyšplhať na niekoľko tisíc EUR.

Spomenutá legislatíva rieši nie len úzky okruh podnikateľov, ale celkom bežných podnikateľov, medzi ktorých môžete patriť aj vy. Ide napríklad o každého, ktorý si vytlačí reklamný leták, časopis, vizitku, alebo celkom obyčajný propagačný materiál, ktorý následne odovzdá svojej klientele. Tí samozrejme v mnohých prípadoch propagačný materiál (po preštudovaní) vyhodia do svojho odpadkového koša. Ako to však riešiť, aby subjekt nebol pokutovaný? Je potrebné, aby písomne požiadal Ministerstvo životného prostredia SR o zápis do „Register výrobcov neobalových výrobkov“, následne uzatvoril písomnú zmluvu s niektorou z odpadových spoločností. Ak Vás napadlo, že zákon obídete tak, že reklamné brožúry si dáte vytlačiť v tlačiarenskej spoločnosti, zistite si, či táto spoločnosť je zapísaná v registri na Ministerstve, pretože ak nie, povinnosti sa Vás stále rovnako týkajú. Rovnako sa zákon týka e-shopov, ktoré tovar balia do kartónových krabíc alebo predajcov, ktorí balia produkty do igelitových tašiek. Ak patríte medzi spoločnosti, ktoré uvedené praktizujú, nesmiete produkty baliť do tašiek predtým, ako sa zaregistrujete na Ministerstve.

V prípade, že ste reštauračné zariadenie, ste povinný odpad dennodenne vážiť a evidovať hmotnosť odpadu. Zariadenia, ktoré predávajú akékoľvek jedlo príležitostne (a teda môže ísť aj o stánok s rýchlym občerstvením na trhu raz ročne), sú povinné zmluve si dohodnúť odoberanie odpadu prostredníctvom odpadovej spoločnosti a platiť poplatky rovnako ako tí, ktorí predávajú jedlo na pravidelnej báze. Hlavnou povinnosťou zariadenia je teda evidencia kuchynského odpadu – t. j. kde sa odpad nachádza, v akej nádobe bude odpad uskladnený a ako bude odpad spracovaný a komu odovzdaný. Ďalšou povinnosťou je každoročné podávanie Hlásení na Ministerstvo so sumárom obsahujúcom informácie o odpade.

Ďalšou kategóriou sú firmy, ktoré priamo odpad nevyrobili, ale pri jeho aktivitách im vznikol a teda je nutné ho evidovať. Ide napríklad o reklamné či účtovnícke firmy, ktoré sú povinné podávať hlásenia na mesačnej báze. Môže ísť tiež o stavebného pomocníka, ktorému vznikol odpad – napríklad pri použití cementu (kartónová škatuľa). Samostatnou kategóriou je výmena úsporných žiariviek alebo predmetov, ktoré obsahujú ortuť. Ak podnikateľ bude chcieť vymeniť úspornú žiarivku, je povinný svoj úkon oznámiť prostredníctvom Ohlásenia o vzniku odpadu. Tento dokument bude možné oznamovať okresnému úradu raz ročne, do 28.02 za predchádzajúci rok.

Ako to však bude s odpadovými spoločnosťami? Čo keď nebude spoločnosť spokojná s jej službami? Zo zákona bude vyplývať, že rozviazať zmluvný vzťah bude možné iba raz ročne – k 31.12 príslušného roka a bez udania dôvodu. Táto výpoveď bude  musieť byť doručená dva mesiace pred koncom roka, inak sa považuje za neplatnú.

Čo sa týka sankcií za porušenie zákona, tie začínajú na 500 EUR a končia na hodnote 120 000 EUR. Môže ísť napríklad o nezaregistrovanie sa v Registri výrobcov, neinformovanie konečných užívateľov produktov ohľadne spôsobu zabezpečenia zberu odpadu a pod.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.