Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zamestnávatelia, pozor! Viete, aké obmedzenia musíte rešpektovať na pracovnom pohovore?

Samotný výberový proces zamestnancov je sám o sebe náročný a v prípade, že vyberiete adekvátneho zamestnanca, končí podpísaním riadnej pracovnej zmluvy. Avšak výber zamestnanca nie je tak celkom v rukách zamestnávateľa. Ako je to možné?

Výberový proces

V prvom rade je treba upozorniť, že vek, pohlavie a ani národnosť nemôžu byť pre neho žiadnou prekážkou. Z tohto dôvodu, ak zamestnávateľ nechce byť sankcionovaný antidiskriminačnou žalobou, nesmie už v samotnej ponuke kategorizovať osoby (na základe pohlavia, rodinného stavu, sexuálnej orientácie, viery a náboženstva, veku, jazyka, farby pleti, politického alebo iného zmýšľania, majetku a pod.). Z tohto dôvodu musí byť v pracovnej ponuke objektívne uvedené, čo je pre zamestnávateľa rozhodujúce – t. j. vzdelanie, prax v odbore alebo jazykové znalosti a nie skutočnosť, či ide o muža alebo ženu (napr. pri uvádzaní požiadaviek sa použije termín iba „čašník“ alebo iba „čašníčka“).

Keď už prebieha samotný pohovor, je tiež nutné, aby ste nekládli tzv. „zakázané otázky“. Ide napríklad o otázky typu:

  • „ste zdravotne v poriadku?“,
  • „ste tehotná?“,
  • „ste slobodná?“,
  • „boli ste v minulosti trestaný?“,
  • „aká je Vaša politická príslušnosť?“ a pod.

Samozrejme, že výnimku zo zákazu o informovaní sa o bezúhonnosti uchádzača tvorí situácia, kde si to osobitný zákon alebo povaha práce vyžadujú. Vtedy sa môže od uchádzača vyžiadať – tzv. register trestov. Ak však bezúhonnosť nevyžaduje osobitný zákon, zamestnávateľ si sám môže v internom predpise stanoviť požiadavku bezúhonnosti. Musí ísť o typ práce, kde je táto požiadavka objektívne zdôvodniteľná. Veľmi podobná výnimka platí aj pri otázkach ohľadne zdravotnej či psychickej spôsobilosti. Ak osobitný právny predpis vyžaduje, aby bol budúci zamestnanec zdravotne a psychicky spôsobilý na výkon práce, zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvu iba s tou osobou, ktorá je na to (zdravotne) spôsobilá. Väčšinou ide o prípady pracovníkov bezpečnostných služieb či šoférov.

Pri otázke, akú výšku platu si kandidát predstavuje, je tiež potrebné byť obozretný. Zákon síce nezakazuje zisťovať výšku mzdy u predchádzajúceho zamestnávateľa, ale je potrebné otázku diplomaticky formulovať. Napríklad – „akú máte predstavu o plate?“.

Pred podpisom pracovnej zmluvy

Zamestnávateľ je povinný informovať ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy potenciálneho zamestnanca o právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy a s pracovnými a mzdovými podmienkami. Ide o informácie týkajúce sa hmotnej zodpovednosti, pracovných cestách a pod. Zákonník práce nešpecifikuje, ako má byť zamestnanec oboznámený, z tohto dôvodu je najlepšie ich písomne spísať a podpísať z oboch strán. V prípade diskriminácie zo strany zamestnávateľa za kladenie „zakázaných otázok“ je pokuta stanovená do výšky 100 tis. EUR. Ide však o maximálnu pokutu a inšpekcia práce berie ohľad na závažnosť porušenia.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.