Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zmena oznamovacej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Zmena oznamovacej povinnosti k dani z motorových vozidiel

 

Odo dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť Zákon č. 361/2014 Z. z., ktorý nahradil 11 časť Zákona č. 582/2004 Z. z. Novinkou je fakt, že daň z motorových vozidiel prestala byť miestnou daňou. Nový zákon tiež priniesol zmenu v oznamovacej povinnosti pri vzniku a zániku daňovej povinnosti k .

Kedy teda vzniká daňová povinnosť? Daňová povinnosť ako taká vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane, čo znamená, že ide o motorové vozidlo, ktoré je registrované v SR a ktoré sa po prvýkrát použije na podnikateľské aktivity. Pre porovnanie so zákonom platným do 31.12.2014 je rozdiel v tom, že daňová povinnosť vznikala dňom použitia vozidla na podnikateľské účely.

Vznik daňovej povinnosti je upravený v prípade právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez priamej likvidácie. V porovnaní s legislatívou platnou do 31.12.2014 je rozdiel v tom, že daňová povinnosť právneho nástupcu zdaniteľnej osoby, ktorý bol zrušený bez priamej likvidácie, vznikla v deň nasledujúci po zániku podnikateľa.

Ako je to so zánikom daňovej povinnosti? Zánik daňovej povinnosti vzniká posledným dňom mesiaca, v ktorom prišlo k vyradeniu vozidla z evidencie, zániku daňovníka bez priamej likvidácie, zmene držiteľa vozidla, oficiálnemu ukončeniu podnikateľských aktivít a pod. Keď porovnáme situáciu, ktorá bola platná do 31.12.2014, rozdiel je v tom, že daňová povinnosť zanikla dňom, ktorým  sa vozidlo prestalo používať na podnikateľské aktivity.

Novinky v oznamovacej povinnosti

Daňovník nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti a pri zániku z tých dôvodov, ktoré sme uviedli vyššie. Nová oznamovacia povinnosť vzniká v prípade, ak sa motorové vozidlo nestalo v zdaňovacom období predmetom dane a tiež nebolo oficiálne evidované v daňovej evidencii alebo sa neuplatňovali náklady pri používaní motorového vozidla. Oficiálna lehota na oznámenie skutočnosti je do 31.01, po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak porovnáme skutočnosť s legislatívou platnou do 31.12.2014 je rozdiel v tom, že daňovník bol povinný oznámiť skutočnosť o zániku daňovej povinnosti svojmu daňovému úradu do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.