Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zákon o dani z pridanej hodnoty („DPH“) – zmeny v 2016

V zmysle novelizácie zákona o DPH prichádza s Novým rokom tiež mnoho zmien. Jednou z hlavných zmien je, že menší podnikatelia dostali možnosť uhradiť DPH štátu až po prijatí platby za svoje služby či tovar. Novinku budú môcť využiť tí podnikatelia, ktorých ročný obrat je menší ako 100 tis. EUR. Podľa informácií z rezortu financií túto skutočnosť spĺňa 136 tis. platiteľov dane, čo tvorí takmer 68 % zo všetkých platiteľov DPH. Novela teda umožňuje, aby si dodávatelia mohli odvádzať DPH až vtedy, keď im odberateľ faktúru uhradí. Na strane odberateľa – ten si ju tiež môže uplatniť až po tom, čo faktúru uhradí. DPH si tak budú môcť uplatniť obe strany, až na základe zrealizovanej platby a nie iba na základe faktúry, ako to fungovalo doteraz. Uvedenú novinku môžu podnikatelia využiť dobrovoľne, na základe dvoch podmienok – a teda obrat do 100 tis. EUR a tiež, aby neboli v konkurze alebo likvidácií.

Ďalšou zmenou je tiež prenesenie daňovej povinnosti pri stavebných prácach platiteľom dane inému platiteľovi. V praxi to znamená, že poskytovateľ stavebných prác, platiteľ dane, bude fakturovať svoje dodávky bez DPH a príjemca stavebných prác, platiteľ dane prizná daň a súčasne, ak splnil podmienky si môže daň odpočítať. Zavedenie tuzemského samozdanenia pri stavebných prácach má vyriešiť zlú ekonomickú situáciu, ktorá sa týka platobnej neschopnosti odberateľov.

Ďalšou novinkou je tiež zmena v zákone DPH pri Kontrolnom výkaze. Novinka sa týka prekročenia určitej hodnoty daňovej povinnosti, ktorá sa bude vo výkaze špecifikovať pri hotovostných transakciách. Údaje o dodávateľoch budú musieť daňovníci pri hotovostných transakciách uvádzať vtedy, ak si uplatnia za príslušné obdobie vo výške viac ako 3000 EUR. Uvedené opatrenia má za cieľ eliminovať rastúce podvody pri hotovostných transakciách. Novela bude účinná od apríla 2016.

Súčasťou novely zákona o DPH je tiež zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň, ak osoba v čase podania žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre DPH neuskutočňuje dodanie tovarov alebo služieb, alebo realizuje len prípravnú činnosť na podnikanie, vypustenie zamietnutia žiadosti o dobrovoľnú registráciu ak žiadateľ pre daň nezložil zábezpeku v stanovenej lehote či výške.

Rezort financií tiež novelou zliberalizovalo podmienky pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu v lehote 30 dní, od podania daňového priznania za obdobie, kedy nadmerný odpočet vznikol.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.