Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Základná terminológia – daň z pridanej hodnoty („DPH“) I.

Základná terminológia – daň z pridanej hodnoty („DPH“) I.

Kto je zdaniteľnou osobou? Ako chápať ekonomickú činnosť v zmysle zákona

o DPH? Ako je definovaný obrat z pohľadu zákona? Ako je chápaný obrat pri podnikateľoch

účtujúcich v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve? Čo je to tuzemsko? V článku sa

Vám pokúsime priblížiť odpovede na uvedené otázky a mnohé iné.

Kto je zdaniteľnou osobou? Pod termínom zdaniteľná osoba rozumieme takú osobu,

ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, ktorá je definovaná v § 3 ods. 2

zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledok činnosti. Zdaniteľnými osobami sú najmä

podnikateľské subjekty. Zdaniteľnou osobou môže byť však aj osoba, ktorá nie je založená za

účelom podnikateľských aktivít, vykonáva ekonomickú činnosť, vďaka ktorej dosahuje svoje

príjmy. Pri vykonávaní ekonomickej činnosti musí ísť o vykonávanie činnosti, vďaka ktorej

sa opakovane dosahujú zárobky. Za zdaniteľnú osobu sa považuje osoba, ktorá realizuje

prípravné práce pred samotným začatím uskutočňovania zdaniteľných obchodov. Zdaniteľnou

osobou je taktiež každá osoba, ktorá príležitostne dodáva nový dopravný prostriedok

z tuzemska do iného členského štátu.

Ako chápať ekonomickú činnosť v zmysel zákona o DPH? V zmysle zákona o DPH

sa ekonomickou činnosťou chápe každá činnosť, z ktorej sa dosahujú príjmy a ktorá zahŕňa

aktivity výrobcov a dodávateľov služieb vrátane stavebnej, poľnohospodárskej činnosti, svoje

aktivity realizuje ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (napríklad tlmočníci)

alebo ide o duševnú a športovú činnosť. Za vykonávanie ekonomickej činnosti sa považuje

aj využívanie hmotného alebo nehmotného majetku za účelom dosiahnutia výnosov/príjmov

z tohto majetku. Ak je majetok súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva, považuje sa

jeho využívanie na účel dosahovania príjmov za podnikanie v rovnakom pomere u každého

z manželov. Za nepretržité realizovanie ekonomickej činnosti sa nepovažuje vykonávanie

takých aktivít, ktoré sú uzatvorené na základe pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru

alebo inak obdobného vzťahu, keď osoba je povinná dodržiavať pokyny, čím sa vytvorí

stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávania aktivít a následného

odmeňovania.

Čo je to obrat? V zmysle zákona o DPH, sa termínom „obrat“ rozumejú výnosy či

príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku. Miesto

dodania tovaru je upravené v § 13 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16

zákona o DPH. Do obratu sa nezahŕňajú uvedené príjmy z poštových služieb podľa § 28,

služby zdravotnej starostlivosti podľa § 29, príležitostný predaj nehmotného a hmotného

majetku, poisťovacie finančné služby, dodania tovarov pri ktorých kúpe nemohla byť

odpočítaná daň, predaj poštových cenín, prevádzkovanie lotérií, služby súvisiace so športom

a telesnou výchovou podľa § 33, služby sociálnej pomoci, kultúrne služby a pod. Do obratu

sa tiež zahŕňajú príjmy z dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38 a poisťovacie a finančné

služby podľa § 37 a 39. V záujme jednotného postupu pri uplatňovaní si § 4 ods. 7 zákona

o DPH MF SR vydalo Usmernenie č. MF/12860/2004-73, podľa ktorého zdaniteľná jednotka,

ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do svojho

obratu definovaného v § 4 ods. 7 príjmy bez dane z dodaných tovarov či služieb. Zdaniteľná

osoba, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4

ods. 7 výnosy bez dane z dodaných služieb či tovarov.

Čo je to tuzemsko? V zmysle zákona o DPH sa tuzemskom rozumie Slovenská

republika. Tuzemskou zdaniteľnou osobou je právnická alebo fyzická osoba, ktorá disponuje

sídlom na Slovensku. Ak nemá uvedené miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa

v tuzemsku obvykle zdržiava.

Čo je to prevádzkareň? V zmysle zákona o DPH, § 4 ods. 5 sa prevádzkarňou rozumie

stále miesto realizovania samostatnej a nezávislej ekonomickej činnosti, prostredníctvom

ktorej je dosiahnutý príjem (opakovane) a disponuje vybavením potrebného na výkon

podnikania. Aby išlo o prevádzkareň na účel DPH, je nutné disponovať dostatočným stupňom

stálosti, samostatnosti pri poskytovaní plnenia, disponuje vlastným personálom a materiálnym

zabezpečením.

Čo je to zahraničie? Pod termínom zahraničie sa v zmysle zákona o DPH rozumie také

územie, ktoré nie je tuzemskom. Z tohto vyplýva, že sú to všetky štáty EÚ a tretie krajiny.

Zahraničnou osobou sa v zmysle zákona o DPH chápe buď fyzická alebo právnická osoba,

ktorá nemá za území Slovenska svoje sídlo podnikania alebo prevádzkareň a navyše realizuje

podnikateľské aktivity v zahraničí.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.