Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Všetko o faktúrach

V našom článku sa pokúsime zadefinovať častú problematiku vznikajúcu pri faktúrach, náležitosti faktúry, požiadavky, ktoré musia byť v rámci faktúr splnené, uvedieme, kto je povinný vystavovať faktúru, čo je to zjednodušená faktúra, ako archivovať faktúry a mnohé iné.

Samotnú problematiku faktúr upravuje ustanovenie § 71 – § 76 Zákona o DPH. Podrobnejšie údaje sú k dispozícií v rámci Metodického pokynu k fakturácii podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – Príloha 1: Vysvetlivky, Pravidlá fakturácie DPH.

Čo to teda vlastne faktúra je? Za faktúru považujeme každý doklad, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačnej sa na ňu vzťahuje dobropis. V zmysle zákona o DPH, § 71 ods. 1 ide o každý doklad, ktorý je vystavený v listinnej alebo elektronickej podobe. Elektronická faktúra je taká, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a následné prijatá v akomkoľvek elektronickej formáte. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad v podobe xml alebo PDF. Zákon podmieňuje vyhotovenie elektronickej faktúry so súhlasom príjemcu. Tento súhlas môže byť vyjadrený písomnou, elektronickou alebo ústnou formou. Príjemca si musí byť istý, že je schopný takúto faktúru prijať a zabezpečiť vierohodnosť jej obsahu.

V zmysle zákona o DPH § 71  ods. 3 je zdaniteľná osoba povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu faktúry od jej vystavenia do konca obdobia archivácie. Uvedené požiadavky musí zabezpečiť každá osoba, či už v postavení dodávateľa alebo odberateľa. Vierohodnosťou pôvodu faktúry rozumieme, že faktúra bola vystavená dodávateľom. Neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu, teda že obsah pôvodnej faktúry nebol pozmenený. Za zásah sa nepovažuje zmena formátu pri konvertovaní elektronickej faktúry. Netreba zabudnúť, že faktúry musia byť čitateľné. Podmienka čitateľnosti u listinných faktúr nie je splnená, ak sú informácie nečitateľné (napr. vyblednuté). Ďalej môže ísť o situáciu, ak zdaniteľná osoba počas celej doby archivácie nemá k dispozícií vhodný prehliadač formátu elektronickej faktúry. Vierohodnosť pôvodu môže zdaniteľná osoba zabezpečiť prostredníctvom kontrolných mechanizmov podnikových procesov, ZEP, elektronickou výmenou údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť a neporušenosť obsahu faktúry.

Čo sa týka náležitostí faktúry, v zmysle § 74 ods. 1 zákona faktúra musí obsahovať meno a priezvisko zdaniteľnej osoby, adresu sídla, miesto podnikania, identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala; meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu, adresu jeho sídla, miesto podnikania, identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo služba; poradové číslo faktúry; dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná; dátum vyhotovenia faktúry; druh dodaného tovaru alebo rozsah dodanej služby; základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane, zľavy, rabaty; uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodená daň; výšku dane v EUR; informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4; informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osoba povinná platiť daň je príjemca tovaru alebo služby; údaje o dodanom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12; informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, v prípade, že sa uplatní osobitná úprava podľa § 65; informáciu „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky – umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – starožitnosti“, podľa § 66.

Pod termínom zjednodušená faktúra rozumieme takú faktúru, ktorá neobsahuje všetky povinné náležitosti v zmysle zákona o DPH aj napriek skutočnosti, kedy sú splnené podmienky § 49 – 51 zákona o DPH. Zjednodušenú faktúru môžeme vystaviť v prípade, že doklad za tovar alebo službu vrátane dane nie je viac ako 100 EUR (môže ísť o doklad z parkovacieho automatu), doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane, v prípade, že doklad je vystavený elektronickou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1 000 EUR alebo úhrada prebehla inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 EUR; taktiež môže ísť o časti nálepky za úhradu užívania diaľnic v tuzemsku.

Povinnosť vyhotovovať faktúru s predpísanými náležitosťami v zmysle zákona má každý platiteľ, zdaniteľná osoba, ktorá nie je platcom a každá osoba, ktorá dodá nové vozidlo z tuzemska do iného členského štátu v rámci EÚ. Platiteľ je povinný vystavovať faktúru pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku zdaniteľnému subjektu alebo firme, ktorá nie je zdaniteľnou osobou do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby. Povinnosť vystaviť faktúru nemá taký platca, ktorý dodáva tovar alebo službu oslobodenú od dane. Platiteľ je povinný vystavovať faktúru pri dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte v rámci EÚ, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca služby. Ide aj o prípad, ak je dodanie služby oslobodené od dane. Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom je povinná vystaviť faktúru pri dodávaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, kedy bola táto služby prijatá.

Čo sa týka archivácie, každý platiteľ je povinný uchovávať/archivovať kópie faktúr, ktoré sám vystavil alebo tie, ktoré boli vyhotovené v jeho mene po dobu 10 rokov. Ďalej musí archivovať prijaté faktúry vyhotovené zdaniteľnou osobou po dobu 10 rokov, prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok do konca obdobia na úpravu odpočítanej dane a dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené zo strany colného orgánu do konca kalendárneho roka, kedy uplynie 10 rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú. Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platcom dane je povinná archivovať kópie faktúr po dobu 10 rokov a prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby po dobu 10 rokov nasledujúceho po roku, ktorého sa týkajú. Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou je povinná archivovať prijaté faktúry týkajúce sa tovaru a služieb, kde je povinná platiť daň po dobu 10 rokov nasledujúceho po roku, ktorého sa týkajú. Doklady je možné archivovať v elektronickej alebo papierovej podobe.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.