Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zábezpeka na daň

Povinnosť zloženia zábezpeky sa vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá podala žiadosť o registráciu za platiteľa daň a osoba patrí do okruhu tzv. „rizikových osôb“, ktoré sú definované v § 4c ods. 1 a) – d) zákona o DPH. Zábezpeka sa vzťahuje len na registráciu zdaniteľnej osoby, ktorá disponuje sídlom alebo miestom podnikania v tuzemsku.

Zloženie zábezpeky je povinné v prípade, ak osoba žiadajúca o registráciu pre daň je fyzickou osobou alebo konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby – ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani viac ako 1 000 EUR, ktoré vznikli v čase, kedy táto osoba bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti neboli uhradené alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 b). Zloženie zábezpeky je povinné v prípade, ak osoba žiadajúca o registráciu má konateľa alebo spoločníka fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má nedoplatky na dani viac ako 1 000 EUR, ktoré ku dňu podania žiadosti neuhradila; alebo má konateľa alebo spoločníka fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je alebo bola konateľom inej právnickej osoby, ktorá buď mala ku dňu nedoplatky viac ako 1 000 EUR, ktoré vznikli v období, kedy uvedená osoba bola jej konateľom alebo ktorej bola zrušená registrácia v zmysle § 81 ods. 4 b). Zloženie zábezpeky je povinné v prípade, ak osoba žiadajúca o registráciu pre daň nerealizuje v čase podania žiadosti dodanie služieb alebo tovarov, ale vykonáva len prípravnú činnosť na podnikanie.

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň sa vzťahuje aj na tie osoby, ktoré nadobudli postavenie platiteľa dane zo zákona o DPH v zmysle § 4 ods. 4 a na tie zdaniteľné osoby, ktorým bola zmenená registrácia podľa § 5 a § 6 na registráciu podľa § 4 zákona o DPH za predpokladu, že osoby spĺňajú podmienky na uloženie zábezpeky.

Výška zábezpeky je najmenej 1 000 EUR a najviac 500 000 EUR. Daňový úrad určí na základe viacerých faktorov jej výšku a riziko vzniku nedoplatku na dani. Žiadateľ o registráciu je v prípade určenia zábezpeky povinný zložiť zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia zo strany daňového úradu. Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky sa môže žiadateľ odvolať do 8 dní od doručenia rozhodnutia o zložení zábezpeky, avšak odvolanie nemá odkladný účinok. V prípade, že žiadateľ, ktorý povinne žiada o registráciu pre daň, nezloží v zákonnej lehote zábezpeku na daň (alebo ju zloží v nižšej čiastke), daňový úrad ho zaregistruje a zábezpeka bude predmetom vymáhania exekúciou. Ak žiadateľ, ktorý žiada dobrovoľnú registráciu pre daň, nezloží v zákonom stanovenej lehote zábezpeku alebo ju vloží v nižšej čiastke, daňový úrad jeho žiadosť zamietne a bezodkladne vráti žiadateľovi zábezpeku na daň.

Povinnosť zložiť zábezpeku predstavuje povinnosť vložiť finančné prostriedky na účet príslušného daňového úradu alebo predložiť bankovú záruku poskytnutú bankovou inštitúciou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu. Zábezpeka na daň sa použije ako náhrada za nedoplatok na DPH, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa dane. V prípade použitia zábezpeky daňový úrad vydá rozhodnutie. Ak zábezpeka nebola použitá na úhradu nedoplatkov na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky, daňový úrad vráti zábezpeku do 30 dní.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.