Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti

Dňa 01. 01. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý neumožňuje realizovať platby v hotovosti, ktoré prevyšujú hodnotu 15 000 EUR, ak ide o platby medzi fyzickými osobami. Ak je realizátor alebo preberajúci platby fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť alebo ide o právnickú osobu, platba nesmie presiahnuť sumu 5 000 EUR.

Zákon definuje platbu v hotovosti ako odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene EUR-o alebo bankoviek/mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie hotovosti príjemcom. Hodnotou platby v hotovosti v inej mene ako je EUR-o je nominálna hodnota bankoviek alebo mincí prepočítaná na EUR-á referenčným výmenným kurzom, ktorý je určený zo strany ECB alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň, ktorý predchádzal deň platby v hotovosti.

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti bez ohľadu na ich právny dôvod, okrem výnimiek zadefinovaných v zákone. Uvedený zákaz sa vzťahuje nie len na platby za predaj služieb alebo tovaru, ale aj na úhradu pôžičiek, plnenie záväzkov, vkladov spoločníkov v rámci základného imania, vyplatenie podielov na zisku, platby záloh a podobne. Platba realizovaná za dodanie tovaru na dobierku alebo platba kreditnou kartou sa nepovažuje za platbu v hotovosti.

Ak dôjde k porušeniu zákona zo strany fyzickej osoby (nepodnikateľa), pokuta bude uložená do výšky 10 000 EUR. Ak dôjde k porušeniu zákona fyzickou osobu podnikateľom alebo právnickou osobou, pokuta mu bude uložená do výšky 150 000 EUR.

V zákone sú však presne definované výnimky, kedy sa môže platba realizovať, aj keď presahuje zákonom stanovený limit. Ide o prípady:

– pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb;

– spracovávaní bankoviek či mincí;

– zmenárenské činnosti;

– preprava bankoviek a mincí;

– v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov;

– v čase krízovej situácie – vojny, výnimočného stavu, núdzového stavu a pod.;

– v súvislosti so súdnym konaním, pri exekúcií alebo výkone rozhodnutia;

– pri výkone sociálneho poistenia;

– pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákon č. 1989/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve);

– pri plnení úloh SIS.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.