Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Povinnosť registrácie pre DPH

V našom článku sa pokúsime priblížiť problematiku registrácie pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), špecifikujeme zákon o DPH, podľa ktorého sa má podnikateľský subjekt riadiť, čo je povinná registrácia a dobrovoľná registrácia a iné.

V prvom rade je dôležité upozorniť, že registračná povinnosť pre DPH sa riadi Zákonom o DPH, konkr. § 4, § 7 a § 7a. Tuzemské právnické a fyzické osoby sa registrujú ako platiteľ pre DPH na základe § 4 zákona. Na základe uvedeného ustanovenia nadobudne osobám postavenie platiteľa DPH a teda vzniká im povinnosť odviesť daň zo svojich dodávok za tovar a služby. Taktiež im vzniká nárok na odpočítanie dane s výnimkou, ak dodávajú tovar alebo službu, ktoré sú oslobodené od dane v zmysle § 28 až 42 zákona o DPH.

V zmysle § 7 zákona o DPH sa registrujú takí nadobúdatelia, ktorí nadobúdajú tovar z iného členského štátu v tuzemsku. Uvedenou registráciou sa nadobúdatelia nestávajú štandardnými platiteľmi dane. Vzniká im len povinnosť uhradiť daň z nadobudnutia tovarov, ale nemajú nárok na jej odpočítanie.

V zmysle § 7a zákona o DPH sa registrujú tie osoby, ktoré prijímajú alebo dodávajú službu z/do iného členského štátu, pri ktorých sa bude môcť určiť miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona a osobou povinnou hradiť daň je príjemca služby. Na základe uvedeného ustanovenia sa osoby nestávajú štandardnými platiteľmi dane. Majú povinnosť hradiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemajú nárok na jej odpočítanie. Registráciu zahraničnej osoby upravuje § 5 a § 6 zákona a zmenu registrácie platiteľa § 6a zákona o DPH.

Povinná registrácia – je upravená § 4 ods. 1 zákona v nadväznosti na dosiahnutie obratu, ktorý je definovaný v § 4 ods. 7 zákona o DPH. Povinnosť registrovať sa má každý zdaniteľný subjekt, ktorý disponuje sídlom alebo miestom podnikania v tuzemsku. Ak nedisponuje takýmto miestom, ale  má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrať 49 790 EUR za 12 predchádzajúcich po sebe kalendárnych mesiacov, vzniká mu tiež povinná registrácia. Musia byť splnené dve podmienky. Prvá podmienka je, že fyzická alebo právnická osoba so sídlom na Slovensku je zdaniteľnou osobou, čo znamená, že vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH. Druhou podmienkou je výška dosiahnutého obratu za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, ktorého hodnota je 49 790 EUR a viac.

Každá zdaniteľná osoba môže podľa § 4 ods. 2 zákona požiadať o tzv. dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH aj keď nedosiahne zákonom stanovený obrat. Pri podaní žiadosti o takýto druh registrácie  je dôležitá skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou – či vykonáva ekonomickú činnosť podľa § 3 zákona o DPH. Na základe vyhlásenia Súdneho dvora EÚ je aj samotná príprava na budúce zdaniteľné obchody považovaná za vykonávanie ekonomickej činnosti. Z tohto dôvodu môže o dobrovoľnú registráciu požiadať osoba, ktorá v čase podania žiadosti nerealizuje žiadne zdaniteľné obchody. Čo všetko budete potrebovať, ak sa chcete stať dobrovoľným platcom DPH? Viac nájdete v našom článku – „Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH“.

Čo sa týka samotnej registrácie a pridelenie tzv. IČ DPH, tú príslušný daňový úrad posudzuje individuálne s ohľadom na aktivity žiadateľa. Následne úrad rozhodne, či žiadateľ bude zaregistrovaný alebo nie. Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad zaregistruje čakateľa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu alebo do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu, ak je žiadateľ povinný zložiť tzv. finančnú zábezpeku na daň v zmysle § 4, vydá čakateľovi osvedčenie o registrácií a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Podľa dňa, ktorý je uvedený v osvedčení o registrácií pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Daňový úrad môže tiež zamietnuť žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa dane, ak žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou alebo ak je zdaniteľnou osobou, ktorá neuhradila zábezpeku na daň, ak mu vznikla uvedená povinnosť na základe § 4c zákona o DPH. Viac o zábezpeke nájdete v našom článku „Zábezpeka na daň“.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.