Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Zábezpeka na daň z pridanej hodnoty („DPH“)

Ak plánujete v súčasnosti, že požiadate o dobrovoľnú registráciu pre DPH alebo ste prekročili obrat na povinnú registráciu pre DPH, tento článok je určený práve pre Vás. Vysvetlíme si v ňom, kedy Vám vzniká povinnosť zložiť tzv. „zábezpeku“.

Povinnosť zložiť zábezpeku na DPH vzniká osobe, ktorá má povinnosť registrácie pre DPH v zmysle § 4 ods. 1 Zákona o DPH alebo osobe, ktorá požiadala o tzv. dobrovoľnú registráciu pre DPH v zmysle § 4 ods. 2 Zákona o DPH. To, či osoba bude skladať zábezpeku nie je možné konštatovať pri každom rovnako, ale závisí od konkrétnej zdaniteľnej osoby a jej histórie.

Ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola v minulosti alebo je konateľom/spoločníkom právnickej osoby, ktorá mala alebo má nedoplatky na dani vo výške viac ako 1000 EUR (a viac) a doposiaľ tento dlh nebol splatený, vzniká tejto osobe povinnosť zložiť zábezpeku, ktorú určí príslušný správca dane. Ďalšou rizikovou osobou je taká, ktorej bola v minulosti zrušená registrácia z niekoľkých dôvodov. Buď opakovane nesplnila povinnosť podať v zákonom stanovej lehote daňové priznanie alebo neuhradila daňovú povinnosť, alebo nebola opakovane zastihnuteľná na adrese sídla spoločnosti alebo opakovane porušila stanovené povinnosti počas výkonu daňovej kontroly.

Od 01.01.2016 bola však zrušená povinnosť uhradiť zábezpeku pre tú osobu, ktorá v čase podania žiadosti správcovi dane bola v tzv. „prípravnej fáze“, čo v praxi znamenalo, že žiadateľ ešte neuskutočnil žiadne zdaniteľné obchody za dodanie tovaru alebo služby.

Čo sa týka výšky zábezpeky, tá je naozaj rôzna. Začína však od 1 000 EUR a môže sa vyšplhať až na hornú hranicu 500 000 EUR. Príslušný správca dane určí jej výšku na základe rozhodnutia. Do 20 dní od doručenia rozhodnutia má žiadateľ povinnosť zložiť výšku zábezpeky, ktorá vyplýva z uvedeného rozhodnutia na účet príslušného daňového úradu. Zábezpeku mu daňový úrad bude držať na svojom účte nasledujúcich 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby si musí osoba požiadať o jej vrátenie. Daňový úrad má následne ďalších 30 dní na to, aby prostriedky vrátil na účet daňovníka.

Čo sa však stane, ak daňovník nezloží zábezpeku? Zábezpeka bude vymáhaná v zmysle § 88 – 153 zákona č. 563/2009 Z. z. Od 01.01.2016 nezaplatenie zábezpeky nie je dôvodom na odmietnutie registrácie pre DPH, bez ohľadu na to, či ide o dobrovoľnú alebo povinnú registráciu.

Na čo sa zábezpeka použije? Zábezpeka bude použitá na doplatenie nedoplatkov na DPH alebo sa použije na budúce nedoplatky na DPH.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.