Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Ročné zúčtovanie poistného za 2015 – zdravotná poisťovňa

Zamestnávatelia, pozor. V najbližších dňoch Vám do schránok Vašich firiem budú doručené oznámenia o výsledku ročného zúčtovania za rok 2015 zo zdravotných poisťovní. Zdravotná poisťovňa má časovú lehotu na vykonanie ročného zúčtovania do termínu 30.09.2016.

Komu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie? Ročné zúčtovanie poisťovňa vykoná buď zamestnancovi, ktorého príjem v 2015 pochádzal iba od jedného zamestnávateľa a bol v rôznych výškach alebo zamestnancovi, ktorý mal v 2015 viacerých zamestnávateľov a jeho príjem v úhrne presiahol čiastku 4 120 EUR alebo zamestnancovi, ktorý mal viacero zamestnávateľov a jeho príjmy v každom mesiaci prekročili hodnotu 4 120 EUR; alebo zamestnancovi, ktorého príjmy boli „nízke“ a teda má nárok na tzv. odpočítateľnú položku (tá bola zavedená, aby sa podporila zamestnanosť a znížila sa odvodová zaťaženosť); alebo samostatne zárobkovo činným osobám alebo poistencom, ktorí mali príjmy z kapitálového majetku alebo osobám, ktorí mali príjmy z dividend.

Medzi osoby, ktorým zdravotná poisťovňa nebude vykonávať ročné zúčtovania môžu patriť tí poistenci, ktorí boli vyhlásení za mŕtvych alebo poistenci, ktorých príjmy sú od dane oslobodené alebo zamestnanci, ktorých príjmy sa považujú za „nízke“ a teda mu zamestnávateľ uplatňoval počas roka odpočítateľnú položku alebo zamestnanci (pracujúci u jedného zamestnávateľa) ak ich príjmy v každom mesiaci boli nižšie ako hodnota 4 120 EUR alebo zamestnanci (pracujúci u jedného zamestnávateľa) ak hodnota ich zárobku prekročila hodnotu 4 120 EUR a nemali príjmy z kapitálového majetku.

Výsledkom ročného zúčtovania môže byť buď preplatok alebo nedoplatok. Zamestnávateľ sa môže do lehoty 15 dní od doručenia rozhodnutia odvolať a podať námietku príslušnej zdravotnej poisťovni. Následne je zdravotná poisťovňa povinná po spracovaní pohľadávok navrátiť uvedený preplatok do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie odvolania. V praxi to znamená, že ak zamestnávateľ nepodá námietku príslušnej zdravotnej poisťovni, prostriedky mu budú vrátené do lehoty 60 dní. Poisťovňa automaticky vracia finančné prostriedky bezhotovostne na účet zamestnávateľa, ktorý má v evidencií (tzn. nie je potrebné zdravotnú poisťovňu vyzývať k tomuto úkonu). V prípade, že zamestnávateľovi vznikne nedoplatok, má možnosť sa voči nemu odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Nedoplatok má splatnosť 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Výsledok ročného zúčtovania je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť ako zamestnancovi, tak aj zamestnávateľovi. Zamestnávateľ obdrží celkový výsledok ročného zúčtovania, ak bol poistenec nepretržite jeho zamestnancom v roku 2015 a stále tento pomer trvá aj v roku 2016. Zamestnávateľ obdrží iba čiastkovú informáciu ohľadne výsledku – časť zamestnávateľa, pretože poistenec buď už nie je zamestnancom u toho istého zamestnávateľa alebo mal viacerých zamestnávateľov v roku 2015 alebo mal aj iné príjmy (napr. z podnikania).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.