Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Vystaviť zjednodušenú alebo súhrnnú faktúru?

Mnoho našich čitateľov sa na nás obracia s otázkou, či je správne ak vystavili zjednodušenú faktúru alebo súhrnnú. Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. totižto umožňuje platiteľom dane z pridanej hodnoty („DPH“) ale aj „neplatiteľom“ DPH vyhotovovať práve spomenuté zjednodušené alebo súhrnné faktúry. Pokúsime sa uviesť zásadné rozdiely medzi nimi.
Čo je zjednodušená faktúra?
Zjednodušená faktúra nemá obsah povinných náležitostí podľa zákona o DPH ( § 74 ods. 1), ale je možné si z takejto faktúry odpočítať DPH (pri splnení podmienok podľa § 49 až § 51 zákona od DPH). Za zjednodušenú faktúru môžeme považovať napríklad doklad za tovar alebo službu, ktorého cena vrátane dane nepresahuje hodnotu 100 EUR, (uvedený doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu);  alebo taký doklad, ktorý je vydaný elektronickou registračnou pokladnicou a suma tovaru alebo služby vrátane dane zaplatená v hotovosti nepresahuje hodnotu 1 000 EUR. Ak sú tovary alebo služby platené inak ako hotovosťou, suma nemôže byť vyššia ako 1 600 EUR vrátane dane. Doklad taktiež nemusí obsahovať identifikačné údaje o odberateľovi a jednotkovú cenu bez dane.
Sú však situácie, kedy sa zjednodušená faktúra nesmie vystavovať. Ide napríklad o situáciu, ak dodanie tovaru alebo služby je v inom členskom štáte, a to aj vtedy ak je dodanie oslobodené od dane; alebo ak je dodanie tovaru zrealizované prostredníctvom zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku; alebo ak ide o dodanie tovaru, ktorý je od dane oslobodený (§ 43 zákona o DPH).
Čo je súhrnná faktúra?
Tento typ faktúry sa vystaví, ak platiteľ dane alebo „neplatiteľ“, dodá v priebehu jedného kalendárneho mesiaca viacero tovarov alebo služieb. Dôležité je upozorniť, že súhrnná faktúra môže obsahovať najviac obdobie jedného kalendárneho mesiaca a musí byť vystavená najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. Taktiež dôležité je upozorniť, že platby nie je možné hromadne sčítať.
Medzi súhrnné faktúry patria tiež rôzne dohody o platbách, ktoré tvoria súčasť zmlúv (napr. elektrina, plyn, voda) alebo dohody o platbách za nájomné, ak miestom dodania služby je v tuzemsku a príjemca disponuje sídlom v tuzemsku.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.