Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

COSME – finančná príležitosť pre malé a stredné podniky („MSP“)

Európsky Investičný fond a Československá obchodná banka tento týždeň oficiálne podpísali v Bratislave 2 rámcové zmluvy ohľadne finančných záruk pre MSP. Tie tvoria súčasť Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je považovaný za nosný pilier Investičného plánu pre Európu.

Prvá zmluva sa dotýka výlučne záruk zo strany programu COSME a prostredníctvom Československej obchodnej banky v ďalších troch rokoch majú poskytnúť úvery v hodnote cca 100 mil. EUR pre cieľovú skupinu 5 800 MSP na Slovensku. V súčasnosti má tento segment podnikov iba obmedzený prístup k financovaniu, z toho dôvodu by sa mal tento problém vyriešiť práve uvedenými nástrojmi. Európsky Investičný fond poskytne Československej obchodnej banke záruky programu COSME s finančným krytím zo strany Európskej komisie.

Druhá podpísaná zmluva, ktorá sa týka programu InnovFin má umožniť banke poskytnúť MSP úvery, ktoré budú mať záruky Európskeho Investičného fondu a budú priamo dotované z programu EÚ pre výskum a inovácie známy pod označením HORIZON 2020. Je predpoklad, že uvedená podpora pre MSP vykryje úvery v hodnote 35 mil. EUR.

V súčasnosti Československá obchodná banka nedisponuje bližšími informáciami ohľadne tohto programu, avšak v priebehu mesiaca október 2016 budú prvé informácie dostupné a budeme Vás priebežne informovať.

Čo je program COSME? COSME patrí medzi európske podporné programy pre MSP v časovom horizonte 2014 – 2020 s rozpočtom 2,3 miliardy EUR. Program sa vo väčšinovej miere zameriava na možnosť dostupnejšieho financovania pre MSP prostredníctvom finančných nástrojov. Jeden z nástrojov sa týka úverových záruk a teda umožňuje poskytnúť väčší počet úverov pre MSP. Uvedený program má za cieľ investovať do kapitálových fondov, ktoré sa poskytnú MSP – zväčša vo fáze ich rastu.

Čo je Európsky Investičný fond? Európsky Investičný fond tvorí súčasť EIB (Európska Investičná Banka). Má za cieľ podporiť mikro, malé a stredné podniky s možnosť získania finančných podpôr. Jej cieľom je vytvoriť a rozvíjať rizikový kapitál, ktorý je zameraný na trhový segment. Vďaka tomu vie podporiť a naplniť ciele EÚ nie len v podpore rastu inovácií ale napríklad aj rastu zamestnanosti.

Čo je program InnovFin? Ide o nástroj, ktorý poskytuje MSP záruky na financovanie od 25 000 EUR – 7,5 mil. EUR s cieľom vylepšiť ich finančnú situáciu a teda sprístupniť úverové financovanie pre MPS, ktoré majú do 499 zamestnancov.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.