Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Trojstranný obchod a povinnosti platcu dane z pridanej hodnoty („DPH“)

V nasledovnom článku si pokúsime priblížiť problematiku trojstranného obchodu a následné povinnosti platcu dane z pridanej hodnoty v pozícií dodávateľa. Taktiež si presne zadefinujeme, čo presne znamenaná trojstranný obchod.

Trojstranný obchod – v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa trojstranným obchodom rozumie taký obchod, ak sa na uvedenom obchode zúčastnili 3 osoby, ako už samotný názov napovedá. Hlavným predmetom obchodovania je dodávka tovaru, ktorý je odoslaný priamo od prvého dodávateľa do rúk odberateľa z jedného členského štátu do iného členského štátu; alebo ak ide o osoby, ktoré sú pre daň registrované v 3 rôznych členských štátoch; alebo prvý odberateľ nemá registráciu pre daň v členskom štáte druhého odberateľa a voči prvému dodávateľovi a druhému odberateľovi pri fakturácií použije to isté IČ DPH; alebo ak druhý odberateľ použil to IČ DPH, ktoré mu bolo pridelené v tom členskom štáte, kde sa preprava tovaru ukončí; alebo druhý odberateľ je registrovaný pre platenie dane z pridanej hodnoty („DPH“).

V prípade, že v trojstrannom obchode je slovenský platca DPH v pozícií prvého dodávateľa, je jeho povinnosťou fakturovať dodávku tovaru tak, že je oslobodená od DPH. Dodávku, ktorá bude dodaná do iného členského štátu (a je oslobodená od DPH) musí uviesť v daňovom priznaní k DPH v riadkoch 15 a 16 a tiež v jeho súhrnom výkaze. Kontrolný výkaz neobsahuje dodanie tovaru, ktorý sa od dane oslobodzuje.

V prípade, že ide o dodávku tovaru z tuzemska do iného členského štátu (tzv. intrakomunitárne dodanie), od dane je oslobodené ak splní nasledovné podmienky. Buď je kupujúci registrovaný pre DPH v materskom členskom štáte a predávajúci prijal od neho IČ DPH pre daň za účelom vrátenia, ktorý si každý členský štát stanovuje a číslo je zobrazené v dokumentoch predávajúceho; alebo ak je faktúra vystavená pri predaji tovaru a obsahuje IČ DPH ako predávajúceho a aj kupujúceho. Následne je tovar poslaný z tuzemska do iného členského štátu – do rúk odberateľa. Ak tieto podmienky neboli splnené, tovar musí byť zdanený rovnako, ako pri štandardnom predaji zákazníkovi v tuzemsku. Povinnosťou platcu DPH je relevantne preukázať, že dodávka tovaru bola reálne prepravená z územia tuzemska na územie iného členského štátu.

Zákon o DPH jasne vymedzuje dokumentáciu, ktorá je nutná a povinná pri preukazovaní a dokazovaní intrakomunitárnom dodaní, ak si chceme uplatniť podmienky oslobodenia od dane – tzn. kópie faktúr, doklad o preprave tovaru, zmluvy, doklady o úhrade a pod. Odporúčame, aby pri trojstrannom obchode disponovali všetky strany prepravnými dokladmi (kópiami).

V závere môžeme konštatovať, že ak sa slovenský platca DPH zúčastnil trojstranného obchodu ako prvý dodávateľ, fakturuje dodanie tovaru tak, aby bolo oslobodené od dane a postupuje tiež tak aj pri intrakomunitárnom dodaní. Pri trojstrannom obchode a aj intrakomunitárnom dodaní je nutné vždy disponovať dokumentáciou, ktorá zaznamenáva informácie o preprave a jasne preukazuje, že tovar bol skutočne prepravený z jedného členského štátu do druhého a dodávateľ použil možnosť oslobodenia dane.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.