Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Kedy vystaviť opravnú faktúru?

Veľa podnikateľom sa určite raz za čas stane, že je potrebné, aby vystavili opravnú faktúru – tzv. dobropis alebo ťarchopis. Pokúsime sa priblížiť problematiku opravných faktúr v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty a tiež v Kontrolnom výkaze.

 

Opravná faktúra – tzv. dobropis alebo ťarchopis sa vystavuje podľa Zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v tom momente, keď dochádza k oprave základu dane, napríklad v týchto prípadoch. Buď ide o úplné zrušenie dodávky tovarov alebo služieb, alebo ide o čiastočné zrušenie dodávok tovarov alebo služieb; alebo ide o úplné alebo čiastočné vrátenie tovaru alebo ak nastane situácia, že sa upravujú ceny tovarov alebo služieb (napr. pri zľavách).

 

V týchto prípadoch je platiteľ dane z pridanej hodnoty povinný opraviť základ dane a samotnú daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Je nutné si dávať pozor pri situáciách, ak dodávateľ, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty a rozhodne sa znížiť cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. pri uplatnení zľavy) – v tomto prípade nie je povinný opraviť základ dane a samotnú daň, ak sa s odberateľom na takomto postupe písomne dohodne. Je nutné, aby odberateľ bol tiež registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty. V prípade, že sa strany písomne nedokážu dohodnúť, dodávateľ je povinný urobiť opravu základu dane podľa § 25 príslušného zákona.

 

V prípade, že ide o opravnú faktúru, ktorá sa viaže k pôvodnej je nutné, aby v zmysle legislatívy obsahovala nasledujúce relevantné náležitosti:

 

  • presné poradové číslo tej faktúry, ku ktorej sa opravná faktúra viaže,
  • písomnú informáciu, že ide o opravnú faktúru,
  • zmenené údaje, ktorých sa opravná faktúra týka,
  • deň/dátum vrátenia tovarov alebo služieb,
  • hodnoty v EUR musia byť v záporných hodnotách (znamienko mínus).

 

Ako sa situácia premietne do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty na strane dodávateľa? Ide o:

  • riadky 26 a 27 obsahujú informáciu o oprave základu dane,
  • ak bol základ dane ponížený, uvedie sa základ dane v zápornej hodnote,
  • ak bol základ dane navýšený, uvedie sa základ dane v kladnej hodnote.

 

Situácia na strane odberateľa sa do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty premietne do riadku 28.

 

Kontrolný výkaz tiež neostane nedotknutý. Údaje z opravných faktúr sa nachádzajú v oddiele C.1. – na strane dodávateľa. U odberateľa pôjde o časť C.2.

 

Sú však situácie, kedy sa dobropis nevystavuje. Môže ísť napríklad o situáciu, ak prvotná faktúra obsahuje mylné informácie (napr. pri počte tovaru, nesprávne stanovená sadzba dane z pridanej hodnoty a pod.).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.