Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Mzdové plnenia pri jubileu

Mnoho našich čitateľov sa na nás obracia s otázkou ohľadne odmien v rámci jubileí, či sú alebo nie oslobodené od odvodov a dani z príjmov. Zamestnávateľov naopak trápi uplatniteľnosť výdavkov tohto charakteru, či sú alebo nie uznateľné do nákladov. Ako to teda je?

Globálne môžeme konštatovať, že na daňové účely sa považujú tie náklady, ktoré boli riadne zaúčtované v účtovníctve. Výdavky, ktoré považujeme za tie, vďaka ktorým sme dosiahli udržateľnosť svojich príjmov sú práve aj mzdové ohodnotenia a ostatné pracovnoprávne nároky za zamestnancov, ktoré sú obsiahnuté v Zákonníku práce. Ten stanovuje náležitosti právnej úpravy, ktorá sa týka mzdového plnenia. Uvedené mzdové ohodnotenia sú daňovými výdavkami podľa § 19 ods. 2 písmeno c.) bod 6 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Medzi výdavky, ktoré sú daňovo uznateľné patria aj výdavky na zamestnancov, ktoré sú obsiahnuté v kolektívnej alebo pracovnej zmluve. V praxi to teda znamená, že ak zamestnancovi zamestnávateľ odovzdá odmenu pri životnom alebo inom jubileu, ktorá je písomne dohodnutá v pracovnej alebo kolektívnej zmluve, pre zamestnávateľa sa tento typ výdavku daňovo započíta. Medzi takéto jubileá môžeme tiež považovať situácie – napríklad ak zamestnanec odpracoval u toho istého zamestnávateľa 15 rokov, zamestnávateľ mu môže vyplatiť jednorazovú odmenu, pretože ho považujeme za pracovné jubileum. Netreba zabudnúť, že takéto odmeny sú podľa § 5 ods. 1 zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti.

Ako je to však s odvodmi? V zmysle § 118 ods. 3 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce sa za mzdu považuje aj plnenie, ktoré sa poskytlo zamestnancovi za prácu pri jeho jubileu alebo životnom výročí, ak sa neposkytol zo zisku po zdanení alebo zo sociálneho fondu spoločnosti. Do konca roku 2010 bol v platnosti § 13 ods. 4 písm. f.) Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, kedy sa do vymeriavacieho základu nepočítala odmena, ktorá sa zamestnancovi vyplatila pri jubileu alebo životnom výročí. Od 01. 01. 2011 sa však tento paragraf upravil tak, že do vymeriavacieho základu zamestnávateľa na účely úhrady poistného sa započítava vymeriavací základ jeho zamestnanca.

Vymeriavací základ v zmysle § 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamestnanca, ktorý má zárobkovú činnosť je jeho príjem zdaniteľný, až na tie činnosti, ktoré sú od dane oslobodené, alebo ide o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré mu hradí zamestnávateľ. Za vymeriavací základ sa považuje tiež podiel na zisku, ktorý mu bol vyplatený.

V závere teda môžeme konštatovať, že zamestnávateľ je v zmysle legislatívy povinný príjem z jubilea zamestnancovi riadne zdaniť v jeho výplate a aj pripočítať ho k vymeriavaciemu základu na zdravotné a sociálne poistenie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.