Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Vydanie súhlasu od správcu dane na zápis do obchodného registra

Vydanie súhlasu od správcu dane – zápis do Obchodného registra

V článku sa pokúsime priblížiť problematike vydávania súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra, v nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka (od 01. 10. 2012), doplnené ustanovenie § 54 Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov týkajúce sa vydania správcu dane so zápisom spoločnosti do obchodného registra. Taktiež uvádzame vzory samotných žiadostí.

V zmysle § 54 Obchodného zákonníka (daňového poriadku), ktorý je platný od 01. 01. 2013, správca dane, ktorým sa myslí daňový úrad alebo colný úrad, na žiadosť daňového subjektu vydá do 5 pracovných dní od podania žiadosti písomný súhlas so zápisom do obchodného registra, v prípade, ak daňový subjekt nemá daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 EUR. Na tento účel sa za daňový nedoplatok považuje aj daňový nedoplatok postúpený v zmysle § 86, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol.

Žiadateľom o súhlas je každý zakladateľ spoločnosti (fyzická osoba či právnická osoba). Žiadateľom môže byť aj zahraničná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenska zakladá obchodnú spoločnosť. Žiadateľ podá svoju žiadosť na miestny príslušný daňový úrad. Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestnom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby – sídlom spoločnosti.

Ak ide o návrh na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu, spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná doložiť súhlas od správcu dane, pokiaľ ide o prevod väčšinového podielu. Väčšinovým podielom sa rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na jeho pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, ktorým sa spája aspoň polovica všetkých hlasov spoločenská zmluva. O vydanie písomného súhlasu môže žiadať buď spoločník samostatne (prevodca obchodného podielu) a samostatne nadobúdateľ obchodného podielu alebo spoločnosť za spoločníka ako aj za nadobúdateľa obchodného podielu.

Ak žiadosť podáva samostatne prevodca obchodného podiel a samostatne nadobúdateľ obchodného podielu, žiadosť sa podáva na ten daňový úrad, ktorý je miestne príslušným pre prevodcu obchodného podielu, ako aj na ten daňový úrad, ktorý je miestne príslušným pre nadobúdateľa obchodného podielu. Ak žiadosť podáva spoločnosť aj za sprievodcu aj za nadobúdateľa, žiadosť sa podáva na daňový úrad miestne príslušného v zmysle sídla spoločnosti.

Čo sa týka náležitostí žiadosti, daňový poriadok ich neurčuje, preto je potrebné vychádzať z ustanovenia § 13. Posudzovaná je obsahová stránka žiadosti, pričom z nej musí byť zrejmé, kto je jej predkladateľom a v akej veci sa navrhuje. Z predloženej žiadosti musí byť tiež evidentné, že sa týka udelenia súhlasu v zmysle ustanovenia § 105 b, § 115 a § 117 Obchodného zákonníka. Prílohy nie sú povinné.

V prípade, že žiadosť bude obsahovať nedostatky závažného charakteru, pre ktoré nebude spôsobilá na prerokovanie, správca dane vyzve žiadateľa na ich odstránenie v zmysle § 13 ods. 8 daňového poriadku. Ak žiadateľ nevyhovie vydanej výzve v určenej lehote, toto podanie sa bude považovať za nepodané a správca dane tento fakt žiadateľovi písomne oznámi. V uvedenom prípade bude žiadateľ musieť podať novú žiadosť. Ak žiadateľ vyhovie celej výzve v plnom rozsahu a v správnej lehote, správcovi dane plynie lehota na vydanie súhlasu odo dňa, kedy budú nedostatky odstránené.

Samotná žiadosť môže byť predkladaná buď písomne alebo ústne do zápisnice (pri osobnej návšteve u správcu dane). Žiadosť, ktorá bola podaná elektronicky bez ZEP musí byť doručená aj v listinnej podobe do 5 pracovných dní odo dňa jej odoslania elektronickými prostriedkami. V opačnom prípade je žiadosť považovaná za nedoručenú.

Kedy však nie je daňový subjekt povinný žiadať o udelenie súhlasu? Ide o prípady, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti, ani keď spoločnosť nadobudne vlastný väčšinový podiel alebo ak spoločnosť prevádza svoj väčšinový podiel. Udelenie súhlasu tiež nie je potrebné robiť voči zahraničnej osobe za účelom zmien spoločnosti bez ohľadu na fakt, či je spoločníkom alebo nadobúdateľom podielu.

Vydanie súhlasu od správcu dane so zápisom v obchodnom registri nepodlieha správnemu poplatku.

Nižšie uvádzame vzory žiadostí podľa § 105b a podľa § 115 (resp. § 117).

 

VZOR 1

 

pri spoločnosti – názov spoločnosti, IČO, DIČ, sídlo

u FO – meno priezvisko, DIČ, dátum narodenia, trvalý pobyt

 

Daňový úrad

adresa………………..

 

Dátum …………..

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom obchodnej spoločnosti do Obchodného registra SR v zmysle § 105b Obchodného zákonníka

Spoločnosť ………………….. IČO:………………, DIČ: …………….., so sídlom………………………., ako zakladateľ novej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, žiada správcu dane o vydanie súhlasu s prvozápisom spoločnosti…………………….., so sídlom ………………………….. do Obchodného registra, nakoľko podľa § 105b Obchodného zákonníka spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok.

 

 

……………………………………….

podpis


 

pri spoločnosti – názov spoločnosti, IČO, DIČ, sídlo

u FO – meno priezvisko, DIČ, dátum narodenia, trvalý pobyt

 

 

VZOR 2

 

Daňový úrad

adresa………………..

 

Dátum …………..

 

 

 

 

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane so zápisom zmeny v obchodnom registri v zmysle § 115 (resp. § 117) Obchodného zákonníka

Spoločnosť …………., IČO:………………, DIČ: …………….., so sídlom …………………….., ………….meno, priezvisko…….., dátum narodenia………………., bytom ………………………….., za účelom zápisu zmeny údajov do Obchodného registra v zmysle § 115 (resp. § 117) Obchodného zákonníka (detailne uviesť prevod), žiada správcu dane o vydanie súhlasu na zápis zmeny v OR, a to v osobe:

 

prevodcu: …..meno, priezvisko…….., nar. …………….., bytom …………………….

 

a

 

nadobúdateľa: ……. meno, priezvisko…., nar. …………………………… bytom …………………….

 

 

 

……………………………………….

podpis

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.