Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Informácia k žiadostiam účtovných jednotiek a vyhotovenie kópií

 V zmysle § 23a ods. 1 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa  účtovné závierky predkladajú na príslušný daňový úrad buď v elektronickej alebo listinnej podobe.

Účtovné závierky, ktoré boli zostavené k dátumu 31. 12. 2013 a neskôr, už nie sú považované za prílohu k daňovému priznaniu. V rámci ustanovenia § 23b Zákona o účtovníctve vyplýva, že daňovému úradu sa doručujú účtovné závierky (či už v elektronickej alebo listinnej podobe) len z toho dôvodu, aby ich postúpil správcovi registra (poprípade aby ich previedol z listinnej do elektronickej formy).

V zmysle stanoviska MF SR ani tie účtovné závierky, ktoré boli podávané na daňový úrad v listinnej podobe ani účtovné závierky, ktoré boli predložené v elektronickej podobe, nie sú súčasťou spisového materiálu daňového subjektu. Na základe uvedeného, daňový úrad nebude uplatňovať princíp podľa § 23 daňového poriadku, ktorý upravuje nazeranie do spisov pri žiadnych účtovných závierkach, t.j. daňový úrad nebude vyhotovovať kópie účtovných závierok alebo osvedčovať ich fotokópiu či rovnopis. Tento postup bude platiť aj v prípade, ak požiada o fotokópiu súd alebo orgán činný v trestnom konaní.

Poskytovať uvedené listiny bude oprávnený výlučne správca registra. So žiadosťou o vyhotovenie kópie dokumentov uložených v registri účtovných závierok je preto potrebné obrátiť sa priamo na správcu registra.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.