Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Oznámenie o schválení účtovnej závierky

Oznámenie o schválení účtovnej závierky

V prípade, že účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v zákonom stanovenej lehote v zmysle Zákona o účtovníctve, má povinnosť uviesť, že ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra účtovných závierok dodatočne, najneskôr však do 5 pracovných dní od jej schválenia.

V tejto súvislosti FR SR upozorňuje účtovné jednotky, aby pri posielaní oznámenia o schválení účtovnej závierky, v záujme jeho bezproblémového postúpenia do registra účtovných závierok dodržiavali správny postup. Do registra účtovných závierok sa ukladajú okrem účtovných závierok aj oznámenia o schválení účtovnej závierky, správy audítorov, výročné správy a ročné finančné správy emitentov. Výročnú správu, správu audítora a ročnú finančnú správu emitenta účtovná jednotka podáva len elektronicky.

Pri posielaní uvedených dokumentov elektronickou formou musí účtovná jednotka postupovať nasledovne:

– ako prihlásený užívateľ vo svojej internetovej zóne zvolí v menu Katalóg formulárov,

– systém zobrazí zoznam formulárov, z ktorých si vyberie v nešpecifikovanej agende – Všeobecné podanie pre Finančnú správu SR,

– položka evidenčné číslo sa nevypĺňa,

– adresáta uvedenie – Daňový úrad,

– v oblasti podania vyberie časť Účtovné dokumenty,

– z ponuky agenda vyberie príslušný typ účtovných výkazov, podľa ktorých sa subjekt identifikuje (napr. účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva),

– účtovná jednotka vyplní ďalšie položky vo formulári,

– v zozname príloh zadá prílohu, ktorú chce uložiť,

– prílohu priloží po otvorení ponuky Prílohy – Správa príloh na ľavom paneli pridaním novej prílohy z disku,

– v prípade, že bude účtovná jednotka podávať ako prílohu oznámenie o schválení účtovnej závierky, uvedené oznámenie nemá predpísanú formu; účtovná jednotka v prílohe uvedie identifikáciu účtovnej jednotky, dátum schválenia účtovnej závierky za príslušné obdobie (napr. účtovná závierka z účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, t.j. účtovná závierka zostavená k dátumu 31.12.2013 bola valným zhromaždením schválená dňa 08.04.2014),

– pre spracovanie príloh v registri je odporúčaný formát PDF,

– dokument subjekt podá cez tlačidlá na paneli Podať EZ-ou alebo Podpísať ZEP-om a Podať.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.