Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Odvody konateľa v s.r.o

Odvody konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným II.

Postavenie konateľa v spoločnosti môže byť  rôzne upravené, čo sa môže odraziť najmä na povinnosti platenia odvodov. V nasledujúcom článku sa pokúsime priblížiť a zadefinovať jeho možnosti.

V jednoosobových spoločnostiach je najbežnejšie, ak spoločník – konateľ vystupuje ako osoba bez nároku na odmenu. Ak za svoje aktivity nedostáva finančnú odmenu, nemusí hradiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak však ide o zdravotné poistenie, úhrada je pre neho povinná – v postavení samoplatcu, pričom minimálny odvod je v súčasnosti vo výške 56,35 EUR. Zdravotné poistenie by nemusel hradiť v prípade, ak by bol súčasne aj zamestnancom v inej spoločnosti, alebo by bol súčasne aj samostatne zárobkovo činná osoba, alebo by bol súčasne aj poistencom štátu. Nakoľko nemá nárok na odmenu, jeho zárobok je len podielom na zisku firmy, ktorý sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti. Nie je teda predmetom dane z príjmu FO, t. j. príjem spoločníka teda nepodlieha zdaneniu. Podiel na zisku sa vypláca už zo zdaneného zisku spoločnosti po ukončení účtovného obdobia a neplatia sa z neho odvody do Sociálnej poisťovne. V tomto prípade musí uhradiť odvod na zdravotné poistenie, kde sa zaplatí poistné vo výške 14 % z podielu na zisku. Poistné odvedie platiteľ dividend, čiže firma už pri výplate podielu na zisku.

Druhou možnosťou je ak spoločník – konateľ dostáva pravidelnú odmenu. Táto odmena sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ide o aktívny príjem, čiže si môže nárokovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku a bonus na vyživované dieťa. Konateľa je nutné prihlásiť do Sociálnej poisťovne na nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ak spoločník – konateľ poberal z jedného vzťahu nepravidelnú odmenu a z druhého pravidelnú odmenu, povinnosť platenia odvodov na sociálne poistenie sa posudzuje samostatne.

 

 

 

 

Odvody SP

Typ poistenia

Konateľ (v %)

Spoločnosť (v %)

starobné dôchodkové

4

14

invalidné dôchodkové

3

3

nemocenské

1,4

1,4

v nezamestnanosti

1

1

rezervný fond solidarity

4,75

 

 

Odvody ZP*

 

Konateľ (v %)

Spoločnosť (v %)

4

10

* v prípade ťažko zdravotne postihnutého je poistné v polovičnej výške (5 a 2 %).

Treťou možnosťou je ak spoločník – konateľ pracuje na pracovnú zmluvu. V tomto prípade ide o riadneho zamestnanca, ktorý sa musí prihlásiť do registra poistencov v rámci Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

 

 

 

 

 

Odvody SP

Typ poistenia

Zamestnávateľ (v %)

Zamestnanec (v %)

starobné dôchodkové

14

4

invalidné dôchodkové

3

3

nemocenské

1,4

1,4

v nezamestnanosti

1

1

rezervný fond solidarity

4,75

úrazové

0,8

garančné

0,25

 

 

Odvody ZP*

 

Spoločnosť (v %)

Zamestnanec (v %)

10

4

* v prípade ťažko zdravotne postihnutého je poistné v polovičnej výške (5 a 2 %).

Štvrtou možnosťou je ak spoločník – konateľ dostáva nepravidelnú odmenu. Tá sa považuje za príjem zo závislej činnosti. Ide o aktívny príjem, čiže si z takéhoto príjmu môže nárokovať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, na manželku a bonus na vyživované dieťa.

 

 

 

Odvody SP

Typ poistenia

Konateľ (v %)

Spoločnosť (v %)

starobné dôchodkové

4

14

invalidné dôchodkové

3

3

rezervný fond solidarity

4,75

 

 

Odvody ZP*

 

Konateľ (v %)

Spoločnosť (v %)

4

10

* v prípade ťažko zdravotne postihnutého je poistné v polovičnej výške (5 a 2 %).

Piatym prípadom je taký konateľ, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti. Ak takýto konateľ nemá dohodnutú odmenu za výkon funkcie, jeho príjmom je len podiel na zisku. Ten však nie je predmetom dane z príjmov FO. Čo sa týka odvodov na sociálne poistenie z vyplatené zisku, závisí od toho, či má alebo nemá konateľ aj odmenu za výkon konateľa alebo je alebo nie je zamestnancom v spoločnosti. Z vyplateného podielu na zisku odvedie spoločnosť odvod vo výške 14 % na zdravotné poistenie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.