Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Všetko o elektronických schránkach

K čomu bude slúžiť elektronická schránka? Kto je povinný ju používať? Od kedy je nutné schránku zaktivovať?

Elektronická schránka právnických osôb bola bezodplatne a automaticky zriadená na elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci a plne nahrádza doručovanie dokumentov v listinnej podobe. Jej zriadenie nezruší však úplné doručovanie dokumentov v listinnej podobe.

Termín aktivácie schránok pre firmy je 01.08.2016 – kedy sa stane pre firmy povinné, pre živnostníkov dobrovoľné. Zavádzanie schránok súvisí s postupnou elektronizáciou verejnej správy, čo vychádza zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Government). V súčasnosti je už zriadených viac ako 5,5 milióna schránok a už sú dostupné na portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Jej zriadenie však ešte neznamená aj automatické doručovanie, pretože nie všetky orgány verejnej správy komunikujú elektronicky. Samozrejme výnimkou sú tiež výlučné listinné konania alebo konania definované zákonom, kde je elektronická komunikácia vylúčená.

Čo je považujeme tiež za dôležité, je moment doručenia a tzv. fikcia doručenia. Elektronická správa vrátane jej príloh sa bude považovať za prečítanú uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia, z tohto dôvodu je nutné, aby si firmy schránku pravidelne kontrolovali.

Na prihlásenie sa do schránky budú firmy potrebovať elektronický občiansky preukaz s kompatibilnou čítačkou čipových kariet (eID klient), ktorú konateľ automaticky získa pri jeho vybavovaní. Odporúčame mať na karte nahraté kvalifikované certifikáty pre vytvorenie ZEP (zaručený elektronický podpis), vďaka čomu bude môcť firma dokumenty podpisovať. V praxi to bude znamenať, že ak konateľ ešte nedisponuje „novým“ občianskym preukazom bez čipu, nebude sa môcť prihlásiť do svojho konta.

Výhody elektronických schránok:

  • Dostupnosť podaní – tzn. dokumenty je možné zasielať z domu či kancelárie

  • Elektronické podávanie je spoplatnené polovičnou sadzbou správneho poplatku -v porovnaní s podaním v listinnej podobe

  • Dokumenty je možné podávať kedykoľvek

  • Vďaka notifikačným správam je podnikateľ informovaný o procese podania.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.