Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Viazaná živnosť a odborná spôsobilosť

V prípade, že sa rozhodnete prevádzkovať živnosť, je nutné si vopred overiť, či podnikanie, pre ktoré ste sa rozhodli nepatrí medzi viazané živnosti. Na rozdiel od voľnej živnosti je proces a postup na jej získanie je pomerne komplikovaný a časovo náročnejší. Čo je nutné v tomto smere splniť?

V prípade, že je vaša živnosť viazaná, je nutné splniť niekoľko podmienok a to:

  • disponovať príslušnou odbornosťou alebo odbornou kvalifikáciou
  • zvládnuť skúšky
  • uhradiť správne poplatky.

Od januára 2013 si Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR overuje odbornú spôsobilosť uchádzača. Túto spôsobilosť si môže overiť jedine taká inštitúcia, ktorá má na neho relevantné oprávnenie. Ak absolvent nadobudne osvedčenie o kvalifikácií, až vtedy je možné rozmýšľať o tom, že či osoba môže v postupe o otvorení živnosti spraviť ďalšie kroky. Odbornú spôsobilosť môže osoba preukázať tiež rozhodnutím o uznaní praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie – ňou sa preukazuje odborná spôsobilosť pre všetky regulované živnosti, zatiaľ čo rozhodnutím o uznaní odbornej praxe možno preukázať iba odbornú spôsobilosť pre živnosti, ktoré sú zaradené do 3 zoznamov, ktoré tvoria príslušnú legislatívu.

Ako príklady medzi zoznam I môžeme uviesť zlievanie drahých kovov, reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok alebo vývoj a výroba zbraní či streliva. Zoznam II uvádza napríklad prevádzkovanie cestovnej agentúry alebo zasielateľstvo. Zoznam III zahŕňa napríklad predaj pyrotechnických predmetov tried II a III, ubytovacie služby alebo prevádzkovanie pohrebnej služby a pod.

Celý proces uznania odbornej praxe začína, keď osoba podá žiadosť Ministerstvu vnútra SR. Žiadosť musí obsahovať relevantné prílohy, najmä doklad o vzdelaní alebo doklad o štátnej príslušnosti (ak ide o cudzinca). V prípade, že v žiadosti chýba nejaká príloha, Ministerstvo vnútra SR na to žiadateľa upovedomí prostredníctvom výzvy.  Ak žiadateľ doplní požadované, do 4 mesiacov Ministerstvo vydá rozhodnutie.

Celý proces o uznaní odbornej kvalifikácie začína dňom doručenia žiadosti s tým, že musí obsahovať relevantné prílohy. V prípade, že v žiadosti chýba príloha, Ministerstvo vnútra SR na to žiadateľa upozorní prostredníctvom výzvy. Ak žiadosť obsahuje iný doklad, ako doklad o vzdelaní, Ministerstvo vnútra SR vyzve na vyjadrenie Slovenskú živnostenskú komoru. Tá ma lehotu 3 mesiace na vyjadrenie. Ministerstvo vnútra SR rozhoduje do 4 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

Čo sa týka správnych poplatkov, výška poplatku za vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe je 20 EUR. Za rozhodnutie o vydaní odbornej kvalifikácie je výška poplatku 100 EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.