Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Opravné vs. dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu za 2016

Viete ako správne postupovať, ak ste už podali riadne daňové priznanie k dani z príjmu, avšak s odstupom času ste si v ňom našli chybu? Čo ak ste už toto priznanie podali? Na túto situáciu existuje inštitút opravného alebo dodatočného daňového priznania, rovnako pre fyzické či právnické osoby.

V zmysle príslušnej legislatívy na podanie či už opravného alebo dodatočného daňového priznania sa používa osobitný predpis, ktorým je zákon o správe daní a poplatkov č. 563/2009 Z. z., ľudovo nazývaný daňový poriadok. Povinnosť podať opravné alebo dodatočné priznanie upravuje § 16. Výnimku však tvoria organizácie, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania, pretože tým nevyplýva z legislatívy povinnosť podať daňové priznanie, ak splnili určité podmienky. Aké druhy daňových priznaní teda poznáme:

  • riadne,
  • opravné, alebo
  • dodatočné.

Opravné daňové priznanie sa môže podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že zdaňovacím obdobím za kalendárny rok 2016 (ak subjekt nepožiadal daňový úrad o odklad na podanie daňového priznania) je termín 31. 03. 2017. Vyrubenie dane sa odvíja od posledného podaného opravného daňového priznania, pričom na podané riadne daňové priznanie sa neprihliada (a taktiež na predošle podané opravné priznania, ak boli podané). Z praxe odporúčame, aby ste nezabudli takéto podané opravné daňové priznanie správne „zakrížikovať“ na titulnej strane. Za takéto podané opravné daňové priznanie daňový úrad neukladá subjektu sankciu.

Čo sa týka dodatočného daňového priznania, to sa podáva po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t.j. po termíne 31. 03. 2017 (v prípade, že si subjekt nepožiadal o odklad na podanie daňového priznania). Podáva sa v prípade, ak subjekt zistí relevantné skutočnosti, kvôli ktorým je povinný toto priznanie podať. Dodatočné daňové priznanie subjekt podá na rovnakom tlačive, ako pri štandardnom podaní, avšak na jeho titulnej strane „zakrížikuje“, že ide o dodatočné priznanie. Subjekt je tiež povinný uviesť dátum, kedy zistil skutočnosti na jeho podanie. S dodatočným daňovým priznaním sú však spojené sankcie, ktoré mu daňový úrad vyrubí. Ide najmä o sankčný úrok, ktorý je spätý s ním v prípade, že išlo o navýšenie daňovej povinnosti a teda v predošlom priznaní bola výška dane nižšia. Subjekt v tomto prípade vypĺňa v daňovom priznaní iba riadky 1120 – 1150.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.