Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: Vedenie účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

Kedy sa účtuje v jednoduchom účtovníctve? Musím mať založený podnikateľský účet, ak vediem jednoduché účtovníctvo? Za akých okolností môže osoba viesť jednoduché účtovníctvo? Kto môže viesť účtovníctvo v jednoduchom účtovníctve? V akých účtovných knihách môžem viesť jednoduché účtovníctvo? Čo znamená účtovať v jednoduchom účtovníctve? Ako účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva? Kedy môžem používať jednoduché účtovníctvo? Akú legislatívu je nutné používať pri jednoduchom účtovníctve? Čo je to účtovná závierka?

Toto sú časté otázky, ktoré dostávame a na ktoré sa Vám snažíme v krátkosti odpovedať. Bohužiaľ nedá sa na ne odpovedať, laickými a jednoduchými dvoma – troma vetami. Hoci termín jednoduché účtovníctvo má vo svojom názve „jednoduché“, nie je to celkom tak. Neznamená to, že je naozaj „jednoduché“ alebo ľahšie.

Podnikateľ, ktorý si vedie jednoduché účtovníctvo by mal mať na zreteli, že účtovníctvo musí byť úplné, preukázateľné, mal by preukazovať reálny obraz o majetku a záväzkov účtovnej jednotky a správne. Čiže mal by naplniť podmienky Zákona o účtovníctve. Týka sa to aj podnikateľského účtu, ktorý odporúčame všetkým našim klientom založiť. V podstate stačí, ak si podnikateľ otvorí osobný účet v banke, na ktorom budú zrealizované výlučne pohyby tykajúce sa účtovníctva daného subjektu.

Čo teda znamená jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je ucelený a uzatvorený systém informácií, pomocou ktorej sa vyhodnocuje podnikateľská činnosť. Cieľom je zistiť prehľad o príjmoch a výdavkoch z hľadiska daňového základu, informácie a evidenciu majetku. Vďaka jednoduchému účtovníctvu môže podnikateľ vykalkulovať svoj zisk či stratu. Výsledok hospodárenia (činnosť podnikateľa) sa formuje na základe príjmov a výdavkov. Výsledok hospodárenia môžeme teda definovať ako rozdiel príjmov a výdavkov a všetky pohyby a zdroje majetku v priebehu účtovného obdobia, ktoré neovplyvňujú tento výsledok hospodárenia.

V prípade, že podnikateľ alebo fyzická osoba sa rozhodne viesť jednoduché účtovníctvo, musí si byť vedomý, že podlieha daňovým zákonom. Z uvedeného vyplýva, že subjekt sa môže stať predmetom daňovej kontroly. Základnou právnou normou je Obchodný zákonník a Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V jednoduchom účtovníctve môžu účtovať podnikatelia, ktorým to umožňuje § 37 Obchodného zákonníka (medzi ktorých patrí napr. kaderníčka, kozmetička, automechanik a pod.); fyzická osoba, určená zákonom o účtovníctve § 1 ods. 1 pís. a) bod 3 (napr. advokát); príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec alebo VÚC a neprevádzkujú podnikateľskú činnosť, politické strany a hnutia, občianske združenie (ktoré je uznané MV SR), organizačné zložky Matice Slovenskej, pozemkové spoločenstvá, spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov, cirkev a cirkvi, náboženské orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré nepodnikajú a nie sú zároveň príjemcami dotácií alebo grantov zo štátneho rozpočtu.
Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva si vedú nasledovné účtovné knihy:

1. peňažný denník,
2. knihu pohľadávok a záväzkov,
3. pomocné knihy.

V peňažnom denníku sa uvádza prehľad peňažných prostriedkov v hotovosti (členenie na príjmy a výdavky), peňažné prostriedky na účtoch v bankách, priebežné položky, zahrnuté príjmy do základu dane z príjmov a to – predaj tovaru, predaj výrobkov a služieb a ostatné príjmy.

Kniha pohľadávok obsahuje informácie o dlžníkoch, úveroch, pohľadávkach v peňažnom vyjadrení, daní z príjmov a nepriamych daní, pohľadávky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni.
Kniha záväzkov obsahuje informácie o veriteľov, prijatých preddavkoch, záväzkoch dane z príjmov a nepriamych daní, záväzkov voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni.
Medzi pomocné knihy patrí inventárna kniha dlhodobého majetku, kniha zásob, kniha evidencie cenín, kniha sociálneho fondu, kniha mzdovej evidencie a pod.
Pojem účtovná závierka vyjadruje činnosť, ktorá by mala byť výsledkom účtovnej závierky. Obsahuje sústavu informácií daného účtovného obdobia. Jednoduché účtovníctvo je tvorený dvoma výkazmi a to – Výkaz o majetku a záväzkov a Výkaz o príjmoch a výdavkov. Oba výkazy tvoria prílohu k daňovému priznaniu.

V prípade že si chcete nechať vypracovať cenovú ponuku na jednoduché účtovníctvo nás neváhajte kontaktovať.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.