Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: Používanie motorového vozidla v podnikaní v skratke

Používanie motorového vozidla v podnikaní v skratke

Oznamovacia povinnosť

V prvom rade je dobré podotknúť, že v súčasnosti (od 01. 01. 2013) oznamovacia povinnosť vzniká len pri zániku daňovej povinnosti, čo v praxi znamená, že zaradenie motorového vozidla do podnikania nie je nutné oznamovať daňovému úradu.

Predmet dane

Zákon č. 582/2004 Z. z., § 84 definuje, že predmetom dane z motorových vozidiel je také motorové vozidlo (kat. M, N a O), ktoré je evidované na Slovensku a používa sa na podnikateľskú činnosť, z ktorej plynú príjmy a sú predmetom dane z príjmov.
Zákon bol spresnený a predmetom dane z motorových vozidiel nie je vozidlo, ktoré je používané na skúšobné jazdy a ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo a také, ktoré je určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a je označené v evidencií ako „špeciálne vozidlo“.

Výpočet dane

Jednou zo zmien zákona boli tiež podmienky platenia dane z motorových vozidiel. Daň za automobil sa môže rátať už aj na dni. Daňová povinnosť vzniká od do dňa použití vozidla a zaniká dňom, kedy sa motorové vozidlo prestalo používať na podnikateľskú činnosť. Pomerná časť sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny (v prestupnom roku ako súčin jednej tristošesťdesiatšestiny z ročnej sadzby dane) a počet kalendárnych dní, kedy sa motorové vozidlo používalo na podnikanie. Nezabudnite, že daňové priznanie v budúcom roku treba podať do 31. 01. 2014. Netreba taktiež zabudnúť, že do uvedeného termínu sa musí uhradiť aj samotná daň. V účtovníctve rozlišujeme rôzne situácie: Firemné vozidlo, súkromné vozidlo a vozidlo na leasing / prenájom. Treba tiež rozlišovať leasing a úver kde sa leasing účtuje ako prenájom a úver rovnako ako auto v majetku.

Firemné vozidlo v majetku firmy a účtovníctvo

Čo znamená mať firemné auto? V prvom rade to znamená, že je to vozidlo, ktoré má firma zapísané vo svojom obchodnom majetku. Vozidlo je prihlásené na okresnom dopravnom inšpektoráte podľa sídla subjektu a to do 7 pracovných dní od jeho zaobstarania. V technickom preukaze je uvedený ako držiteľ vozidla subjekt so svojimi identifikačnými údajmi. Taktiež je možné vozidlo prepísať (zo súkromného vlastníctva) na spoločnosť.

Daňové výdavky

Množstvo podnikateľov sa ma pýta, aké náklady si môžu uplatniť a započítať do výdavkov. V podstate je možné si započítať do výdavkov všetky náklady na technickú či emisnú kontrolu, povinné a havarijné poistenie. Medzi výdavky si môže započítať tiež prípadné opravy, úhrada parkovného, náklady na pohonné látky alebo zakúpenie diaľničnej známky.

Súkromné vozidlo a účtovníctvo

Väčšina živnostníkov používa svoje súkromné vozidlo na podnikateľské účely. Účtovať si môže daň z motorových vozidiel a základnú náhradu určenú zákonom – a to za kilometer jazdy. V súčasnosti je to 0,183 EUR/za km. V prípade prívesného vozidla sa uvedená náhrada zvyšuje o 15 %. Okrem uvedeného si účtuje aj náhradu za spotrebované pohonné látky. Spotreba látok sa počíta na základe údajov v technickom preukaze. Cenu za pohonné hmoty sa preukazujú buď na základe dokladu o nákupe, alebo na základe údajov z oficiálnych webových stránok uvádzajúcich priemerné ceny pohonných látok v SR ako napr. www.portal.statistics.sk

Vozidlo na leasing a účtovníctvo

V prípade, ak má podnikateľ vozidlo na leasing, môže si uplatniť daň z motorových vozidiel, odpisy z celkovej istiny rovnomerne počas doby trvania lízingovej zmluvy, povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie, výdavky na pohonné hmoty, výdavky na opravu a údržbu a pod. Technické zhodnotenie môže vykonať len so súhlasom leasingovej spoločnosti. Pri odpisovaní nepoužije rovnomerné či zrýchlené odpisovanie, ale výšku odpisu určí pomernou časťou, ktorá pripadá na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

Ďalším variantom je vypožičané vozidlo používané v podnikaní. Je dôležité podotknúť, že mala by existovať zmluva, na základe ktorej sa určí, kto uhradí daň z motorových vozidiel a iné. Do daňových výdavkov si môže podnikateľ započítať cenu za nájom, výdavky na pohonné hmoty či náklady na opravu a údržbu, parkovné, a pod. Na paušálnu náhradu v tomto prípade podnikateľ nemá nárok. Poistné nie je možné zahrnúť medzi daňové výdavky. Je to možné len v prípade, že by bolo osobitne vyfakturované nájomcovi.

Nemožno určiť, ktorý spôsob účtovania je výhodnejší. Opäť je to individuálne a záleží na jednotlivom prípade. Všeobecne je možné tvrdiť, že zaradenie vozidla do obchodného majetku firmy sa oplatí spoločnostiam, ktoré disponujú novšími vozidlami (s vyššou obstarávacou cenou) a najmä pre platiteľov DPH. Výdavky formou cestovných náhrad je vhodné pre staršie automobily, ktorých vstupná cena pre odpisovanie neznamená vysoké náklady.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.