Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: Paušálne výdavky alebo jednoduché účtovníctvo?

Mnoho podnikateľov, ktorí si začínajú viesť svoje účtovníctvo, môžu zvažovať, či si budú

viesť jednoduché účtovníctvo, alebo zvolia paušálne výdavky. Je teda dobré sledovať viacero

faktorov, ktoré sa ich týkajú. Aký je teda rozdiel medzi týmito dvoma odlišnými spôsobmi pri

vedení účtovníctva?

 

V prvom rade pri samotnom rozhodovaní by si mal podnikateľ spočítať, aké má skutočné

výdavky. Následne odporúčame spočítať, aký je výsledok paušálnych výdavkov. Je to 40 %

z príjmov. Ak vyšli paušálne výdavky vyššie ako skutočné, sú pre Vás výhodnejšie paušálne

výdavky. Ak vyšli skutočné výdavky vyššie ako paušálne, výhodnejšie sú pre Vás skutočné

Nižšie uvádzame stručné informácie, ktoré by Vám mohli pomôcť pri rozhodovaní, či chcete

viesť jednoduché účtovníctvo, alebo sa rozhodnete pre paušálne výdavky.

 

Jednoduché účtovníctvo

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne pre vedenie jednoduchého účtovníctva, má možnosť

stať sa platcom DPH, čo je pre mnohých výhodou a stanú sa tak „lacnejšou“ voľbou pre

svojich odberateľov, ktorí sú tiež platcami DPH. Taktiež výška príjmu podnikateľa nie je

v prípade jednoduchého účtovníctva ohraničená, čo pri paušálnych výdavkoch môže byť

pre podnikateľa prekážkou. Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva sa môže

dostať do pozície zamestnávateľa. Do jednoduchého účtovníctva sú zahrnuté všetky účtovné

prípady, ktoré vznikli počas podnikateľských aktivít. Pri vedení jednoduchého účtovníctva

je nutné otváranie a uzatváranie účtovných kníh – peňažný denník, kniha pohľadávok

a záväzkov a pomocných kníh. Za zdaňovacie obdobie sa považuje kalendárny rok, kde je

nutné zostaviť účtovnú závierku.

 

Paušálne výdavky

Pod termínom paušálne výdavky môžeme rozumieť fixnú sumu, v ktorej sú zahrnuté všetky

daňové výdavky. Sú to výdavky, ktoré nemusíte nijako fyzicky zdokladovať, čo môže byť

pre niektorých podnikateľov atraktívne. Ide o 40 % zo zdaniteľného príjmu. Od roku 2013

sú príjmy ohraničené aj absolútnou hodnotou v maximálnej výške 5 040 EUR ročne. Ak

však daňovník podniká, vykonáva samostatne zárobkovú činnosť alebo je poberateľom

príjmov z umeleckého diela iba časť zdaňovacieho obdobia, za mesiace, v ktorých svojimi

činnosťami dosiahol príjmy, uplatňuje si paušálne výdavky do výšky 420 EUR mesačne. Tiež

netreba zabudnúť na fakt, že v prípade, že sa rozhodnete pre uplatnenie paušálnych výdavkov,

nesmiete byť platcom DPH.

 

Komu sa teda paušálne výdavky oplatia? Ide zväčša o podnikateľské subjekty, ktoré nemajú

žiadne reálne výdavky. Čiže môže ísť o samostatne zárobkovú činnú osobu, s vysokým

podielom duševnej práce (napr. umelci), ktorí poskytujú služby nehmotného charakteru.

Tiež môže ísť o osoby, ktoré nepotrebujú alebo nechcú platiť za spracovanie účtovnej

agendy, pretože sa jedná o jednorazovú činnosť po skončení roka. Podnikateľ si nemusí viesť

žiadnu evidenciu o skutočných výdavkoch, stačí si viesť evidenciu o príjmoch, zásobách

a pohľadávkach.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.