Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Ukončenie pomeru so zamestnancom – listiny

Zamestnanec, ktorý skončil, alebo s ktorým zamestnávateľ ukončil (z ľubovoľného dôvodu) pracovný pomer, musí od svojho zamestnávateľa dostať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch a tzv. zápočtový list (alebo potvrdenie o zamestnaní). Táto povinnosť vyplýva zo Zákonníka práce. V tomto článku sa pokúsime priblížiť k problematike zápočtového listu a pracovného posudku.

Zamestnávateľ je povinný pri skončení každého pracovného pomeru automaticky vydať zamestnancovi zápočtový list, či o neho zamestnanec požiada alebo nie. S vydaním pracovného posudku je to trochu inak, ten sa vydá iba na požiadanie zamestnanca. Netreba zabudnúť, že výstupné listiny, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancovi pri skončení pomeru predložiť, musia byť vyhotovené bezodkladne a to v posledný deň, kedy je zamestnanec na pracovisku. V praxi to teda znamená, že v tento istý deň by mala byť tiež spracovaná jeho posledná mzda v mzdovej učtárni (ak v zmluve nie je stanovené inak) a aj vyplatená. Dokumenty sa odovzdávajú na základe preberacieho protokolu, kde obe zúčastnené strany potvrdia ich prevzatie svojimi podpismi. V prípade, že zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže tieto listiny prebrať na svojom pracovisku osobne, z našej praxe sa akceptuje aj spôsob, ak sa tieto listiny doručia poštou – do vlastných rúk zamestnanca. Zadržiavanie takýchto dokumentov je z pohľadu legislatívy neprípustné!

V prípade, že zamestnanec výstupné listiny z akéhokoľvek dôvodu neobdržal, môže nastať problém, ak si nájde nové zamestnanie. Pri nástupe do novej práce môže budúci zamestnávateľ vyžadovať zápočtový list a niekedy aj pracovný posudok (pri špecifických povolaniach). Zamestnávateľ je oprávnený takéto listiny žiadať, nakoľko mu to vyplýva § 41 ods. 5 Zákonníka práce – Predzmluvné vzťahy.

Zákonník práce neuvádza obsah a formu pracovného posudku. V zmysle § 75 ods. 1 vyplýva, že zamestnávateľ by mal však posudku uviesť iba také skutočnosti, ktoré výhradne súvisia s prácou, ktorú zamestnanec vykonával. Zákonník práce v § 75 ods. 1 definuje, že „Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.“ V pracovnom posudku sa uvádzajú výlučne relevantné informácie, týkajúce sa pomeru a pracovnej pozície, nie osobných a rodinných informácií zamestnanca. Pracovný posudok musí spĺňať právo na ochranu zamestnanca, právo na súkromie a aj ochranu osobných údajov. Zamestnávateľ by mal pri tvorbe pracovného posudku vychádzať z hodnotenia pracovnej činnosti zamestnanca, jeho prístupu k práci a z jeho dosiahnutých výsledkov. Dôležitá je najmä objektívnosť pri jeho tvorbe.

Žiadosť o vydanie posudku môže byť aj písomná alebo ústna. Z praxe sa však prikláňame k písomnej podobe, z dôvodu právnej istoty a tiež z dôvodu definovania, kedy žiadosť o vydanie posudku bola doručená a následné určenie lehoty, v ktorej má zamestnávateľ povinnosť vydať pracovný posudok. Na základe § 75 ods. 1 Zákonníka práce, má zamestnávateľ povinnosť vydať posudok zamestnancovi do 15 dní od podania žiadosti. Zákonník práce tiež ustanovuje, že zamestnávateľ nemá povinnosť vydať zamestnancovi posudok skôr, ako 2 mesiace pred skončením pracovného pomeru.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.