Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Obstaranie motorového vozidla a odpisy

V článku sa pokúsime v skratke priblížiť problematiku daňových odpisov u osobného vozidla. Postupy ako odpisovať osobné vozidlo, určuje zákon o dani z príjmov konkrétne § 27 ods. 1 zákona č. 595/2003. V súlade s týmto zákonom je nutné, aby daňovník dbal na uplatnenie rovnomerných odpisov a dával si pozor pri vozidlách so vstupnou cenou, ktorá je vyššia ako je hodnota 48 000 EUR, nakoľko v tomto prípade je povinný upraviť základ dane.

Motorové vozidlá sa v zmysle legislatívy radia do odpisovej skupiny 1. a doba ich odpisovania sú 4 roky. Uplatňuje sa výlučne rovnomerný spôsob odpisovania. V prvom roku odpisovania sa uplatňuje výlučne pomerná časť ročného odpisu a to na základe prislúchajúceho počtu mesiacov, kedy sa vozidlo zaradilo do užívania, až do konca zdaňovacieho obdobia. Motorové vozidlo je možné odpísať iba do výšky jeho vstupnej hodnoty, prípadne do výšky jeho vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie (ak je relevantné).

Ako je to s daňovými postupmi pri odpisovaní vozidla, ak je jeho vstupná cena vyššia ako je hodnota 48 000 EUR? Ak daňovník nadobudne vozidlo v sume vyššej, ako je táto hodnota, je povinný porovnať základ dane uvedený v jeho daňovom priznaní v rámci daňových odpisov, ktoré vychádzajú z obmedzenej vstupnej hodnoty vozidla v tomto zdaňovacom období – čiže 12 000 EUR.

Ak sa základ dane daňovníka rovná, alebo je viac ako je 12 000 EUR, vtedy nie je povinný upraviť základ dane z príjmov. Ak je však základ dane menej ako 12 000 EUR, vtedy má daňovník povinnosť upraviť základ dane z príjmov a to tým spôsobom, že navýši základ dane o rozdielnu hodnotu medzi reálne uplatneným daňovým odpisom a uvedenou hodnotou 12 000 EUR. Táto úprava sa uskutočňuje pomocou pripočítateľných položiek k základu dane v daňovom priznaní k dani z príjmov. Vyššie uvedená povinnosť sa dotýka firiem a SZČO a prvýkrát sa uplatnila za obdobie 2015 a dotýka sa tiež vozidiel, ktoré sa zaobstarali ešte pred 01. 01. 2015.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.