Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtovníctvo: podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo: Vedenie účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva v kocke

 

Kedy sa účtuje v podvojnom účtovníctve? Kto môže viesť podvojné účtovníctvo? V akých

účtovných knihách vedieme podvojné účtovníctvo? Čo znamená viesť podvojné účtovníctvo?

Akú legislatívu používam pri podvojnom účtovníctve? Aký je základný rozdiel medzi

jednoduchým a podvojným účtovníctvom? Z čoho sa skladá účtovná závierka?

Čo teda vlastne podvojné účtovníctvo je? Podvojné účtovníctvo nám poskytuje verný

a pravdivý obraz o faktoch, ktoré sú predmetom účtovníctva a navyše sú relatívne nezávislé

od požiadaviek daňových zákonov. Podvojné účtovníctvo sa mnohokrát považuje za základnú

sústavu účtovania alebo za vyššiu formu účtovania v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom,

najmä pre jeho vypovedaciu hodnotu, ktorá obsahuje detailnejšie účtovné zápisy.

Kto môže viesť podvojné účtovníctvo? Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v Obchodnom registri,

majú povinnosť viesť výhradne podvojné účtovníctvo. Táto povinnosť je rovnaká aj pre

fyzickú osobu, ktorá sa dobrovoľne zapísala do Obchodného registra. Čo sa týka legislatívy

v podvojnom účtovníctve, najčastejšie je používaný Zákon o účtovníctve 431/2002 Z. z. (od

01.01.2014 bude uverejnená novela zákona).

V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje:

– pohyb majetku a záväzkov,

– rozdiel majetku a záväzkov,

– náklady a výnosy,

– príjmy a výdavky,

– výsledok hospodárenia.

Medzi účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva patrí denník, hlavná kniha a knihy

analytickej evidencie.

Denník je účtovná kniha, kde sa usporiadajú účtovné zápisy z časového hľadiska a ktorými sa

preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období.

Hlavná kniha je účtovná kniha, kde sa usporiadajú účtovné zápisy z vecného hľadiska a kde

sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty majetku, záväzkov, nákladov

a výnosov v účtovnom období.

Hlavnú knihu tvoria všetky syntetické a analytické účty, ktoré účtovná jednotka používa

a sú uvedené v účtovnom rozvrhu. Jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú uvedené

v účtovnom rozvrh a nesmie otvárať účty mimo účtovných kníh.

Denník obsahuje tie isté prípady ako hlavná kniha, avšak chronologicky usporiadané. Denník

plní kontrolnú funkciu, preukazuje úplnosť účtovných zápisov a správnosť zaúčtovania do

obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Denník má viacero druhov, napr. pokladničný

denník, denník dodávateľských a vystavených faktúr.

Aký je však rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom? Hlavným rozdielom

medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom je v tom, kedy výdavky a príjmy vstupujú

do zdaňovaných príjmov a výdavkov. Princíp jednoduchého účtovníctva je založený na

hotovostnom princípe, kedy príjmy a výdavky vstupujú do základu dane v momente ich

úhrady. V podvojnom účtovníctve je uplatňovaný princíp aktuálnosti. To znamená, že

náklady a výnosy vstupujú do výsledku hospodárenia vtedy, keď vzniknú bez ohľadu na

ich úhradu. Navyše, pri jednoduchom účtovníctve existuje povinnosť rozlíšenia na výdavky

a príjmy z pohľadu zákona o dani z príjmu na také, ktorých základ dane sú ovplyvnené a ktoré

naopak nie sú. Zaraďujú sa do uvedených skupín:

A. Príjmy

– z predaja,

– z predaja vlastných výrobkov a služieb,

– ostatné príjmy.

B. Výdavky

– prevádzková réžia,

– mzdy,

– za tovar,

– za materiál,

– odvody do fondov,

– iné výdavky.

Pri podvojnom účtovníctve je nutné poznať všetky účtové triedy, skupiny účtov a spôsob ich

účtovania. Každý účet má stranu „má dať“ a „dal“ (tzv. „šibeničky“ alebo „šibenice“) a na

jednotlivé strany účtov sa účtujú jednotlivé položky, každá vždy duálne, teda dva účty oproti

sebe. V tomto pohľade sa môže zdať podvojné účtovníctvo zložitejšie či náročnejšie oproti

jednoduchému účtovníctvu.

Čo sa týka účtovnej závierky, tá sa skladá z:

a.) súvaha – jej účelom je informovať o sume a skladbe majetku, záväzkov a vlastnom imaní,

b.) výkaz ziskov a strát – v ktorom sa vyčísli výsledok hospodárenia – zisk alebo strata,

c.) poznámky – sú zdrojom vysvetľujúcich informácií o účtovnej jednotke.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.