Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Občianske združenie: 2{9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed} z dane

Ako získať 2 % z dane (pre rok 2014)

Kto môže prijímať 2% z dane? Akú právnu formu má mať organizácia, ktorá chce byť prijímateľom 2%? Ako sa registrovať do zoznamu prijímateľov 2%? Do kedy je nutné sa registrovať? Na čo môžu byť použité získané 2%? Aká je platná legislatíva k 2%? Aký vplyv majú 2% na účtovníctvo? Ako účtovať 2%?

Tieto a aj mnohé iné otázky majú osoby, ktoré riadia chod neziskovej organizácie a ktoré chcú byť prijímateľom 2 % z dane. Prijímateľom chcú byť najmä z dôvodu, že je to mnohokrát ich jediný alebo hlavný zdroj na získanie finančných prostriedkov pre ich nadáciu, občianske združenie alebo neinvestičný fond.

Kto môže byť teda prijímateľom 2%?

Prijímateľom 2% môže byť občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, ktorá poskytuje všeobecne prospešné aktivity, neinvestičný fond, Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja a pod. Ich právna forma musí byť teda neziskového charakteru (tzv. „neziskovky“). Prijímateľ tiež musí splniť podmienku existencie minimálne dva roky. V prípade, ak chce subjekt získať 2% na rok 2014, organizácia musela vzniknúť ešte v roku 2012 alebo skôr.

Registrácia do zoznamu prijímateľov prebieha u akéhokoľvek notára od termínu 01. 09. 2013 do 15. 12. 2013. Štatutárny zástupca (v prípade občianskeho združenia) musí notárovi predložiť stanovy (originál a kópiu 1 ks), potvrdenie o pridelení IČO, zápisnicu z valného zhromaždenia (z ktorej vyplýva, kto je oprávnený konať v mene občianskeho združenia), potvrdenie z príslušnej zdravotnej poisťovne (nie staršie ako 30 dní), že subjekt nemá nedoplatok na zdravotnom poistení; potvrdenie zo Sociálnej poisťovne (nie staršie ako 30 dní), že nemá nedoplatok na nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení, poistení v nezamestnanosti. V prípade, že občianske združenie nemá zamestnancov (v pracovnom pomere), potrebuje tiež získať zo Sociálnej poisťovne potvrdenie, že združenie nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení. Ďalším dokumentom je potvrdenie z príslušnej bankovej inštitúcievedení bankového účtu, kde má byť podiel 2 % z daní pripísaný. V prípade, že nezisková organizácia v roku 2013 získala viac ako 33 000 EUR, vznikla organizácií povinnosť v lehote do 30 dní otvoriť nový bankový účet, kde budú prostriedky z 2 % prevedené. V takomto prípade združenie predkladá notárovi potvrdenie o vedení nového bankového účtu.

2 % z dane môže prijímateľ použiť do konca nasledujúceho roka, od kedy ich organizácia prijala na bankový účet. Finančné prostriedky môže organizácia použiť na taký predmet činnosti, aké majú uvedené v stanovách alebo štatútoch. Finančné prostriedky musia byť tiež použité na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov.

 

V zmysle zákona sú to nasledovné účely:

– ochrana a podpora zdravia;

– podpora a rozvoj telesnej kultúry;

– poskytovanie sociálnej pomoci;

– zachovanie kultúrnych hodnôt;

– podpora vzdelávania;

– ochrana ľudských práv;

– ochrana životného prostredia;

– veda a výskum;

– sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Výdavky na administratívu, ktoré neslúžia priamo na naplnenie cieľa organizácie je možné financovať (z 2 %) iba čiastočne.

V prípade, že prijímateľ nesplnil uvedenú povinnosť, musí do lehoty 90 dní vrátiť finančné prostriedky príslušnému správcovi dane a súčasne sa na neho vzťahujú ustanovenia o porušení rozpočtovej disciplíny.

Čo sa týka účtovania 2 % z dane, netreba zabudnúť na fakt, že občianske združenie si môže viesť jednoduché ale aj podvojné účtovníctvo. V prípade, že ide o jednoduché účtovníctvo, je treba mať vytvorený peňažný denník, ktorý musí obsahovať stĺpce s roztriedenými príjmami. Príjmy z darov a 2 % z dane majú samostatné príjmové stĺpce. Príjmy z členského sú uvedené tiež samostatne. V prípade, že ide o podvojné účtovníctvo – to má tiež vlastné členenie príjmov (podľa čísla účtu).

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.