Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Účtová osnova 2017

Čo je účtová osnova? Na čo slúži? Aký je rozdiel medzi účtovou a rámcovou osnovou? Nastanú v účtovej osnove v roku 2017 zmeny? Pokúsime sa na uvedené otázky nájsť odpoveď, nakoľko mnohí z Vás sa na ne dopytujú.

Vedenie účtovníctva je úzko späté s účtovou osnovou. Účtovníci pri vedení účtovníctva realizujú rôzne účtovné zápisy na jednotlivé účty, ktoré sú uvedené v spomínanej účtovej osnove. Výber konkrétneho účtu, na ktorom bude účtovník účtovať, závisí od jednotlivého účtovného prípadu, resp. od toho, aká transakcia bola zrealizovaná. V účtovníctve sa používa viac ako sto účtov, kde na každom účte sa účtuje o rovnakom obsahu. Pri peniazoch v  hotovosti hovoríme o účte 211 – Pokladnica, pri finančných prostriedkoch na bankových účtoch hovoríme o účte 221 – Bankové účty a pod. Účtovú osnovu teda možno považovať za prehľadný a logicky usporiadaný zoznam všetkých účtov, ktoré sa pri vedení účtovníctva dajú použiť.

Účtová osnova môže mať dve formy, z hľadiska možnosti do nej zasahovať a to prostredníctvom vytvorenia vlastných účtov. Prvou možnosťou je „účtová osnova“, čo znamená uzatvorený zoznam, ktorý je pevne stanovený tzv. syntetickými účtami a to bez možnosti doplnenia o vlastné účty. Druhou možnosťou je tzv. „rámcová účtová osnova“, kde naopak hovoríme o možnosti vytvoriť si vlastné účty, napríklad pre záväzky či majetok.  Nie je však možné dopĺňať syntetické účty pre náklady a výnosy. V oboch prípadoch je možné si k jednotlivým syntetickým účtom vytvárať analytické účty. Analytické účty detailnejšie rozdeľujú nadradené syntetické účty na konkrétne tzv. podúčty. Ako častý príklad z praxe môžeme uviesť 221001 – Bankový účet banky XY, 221002– Bankový účet banky ZX.

Účtovú osnovu spravuje Ministerstvo financií SR. Svojimi vydanými opatreniami stanovuje zoznam účtov, ktoré sa nachádzajú v účtovej osnove. Taktiež určuje aj východiskový zoznam účtov rámcovej účtovej osnovy. Na Slovensku existuje mnoho rôznych subjektov, ktorým pripadá povinnosť viesť účtovníctvo. Táto odlišnosť sa javí aj v účtovej osnove, ktorú tieto odlišné subjekty používajú. Ministerstvo financií SR teda osobitnými opatreniami predpisuje odlišné účtové osnovy, a to napríklad pre podnikateľské subjekty, bankové inštitúcie, obce a pod. Bežné podnikateľské subjekty sa riadia opatrením, ktoré vydalo Ministerstvo financií SR dňa 16. 12. 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa predpisujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej osnove pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva. V prípade podnikateľských subjektov ide o rámcovú účtovú osnovu, ktorú je možné podľa potrieb upravovať.

Ministerstvo financií SR zvyčajne ku koncu roka novelizuje stanovené opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľské subjekty. Posledná novelizácia bola vydaná dňa 02. 12. 2015 č. MF/19930/2015-74. V roku 2016 však neevidujeme žiadne opatrenie pre podnikateľov, čo v praxi znamená, že pre rok 2017 v rámcovej účtovej osnove a ani v postupoch účtovania pre podnikateľov žiadne zmeny nenastanú.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.