Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Námietka zaujatosti 2017

Zavedenie novely daňového poriadku so sebou prináša okrem iných noviniek aj práva podnikateľského subjektu oficiálne podať námietku a aj právo daňového úradu pri predvolávaní podnikateľských subjektov. Novinku tvorí aj to, že správca dane už predvolanie opakovať nemusí pri tých subjektoch, ktoré sa nedostavia na predvolanie.

Novela legislatívy zavádza aj nový postup, tzv. námietku zaujatosti spolu s podrobnými náležitosťami, ktoré musí dokument obsahovať. Je potrebné, aby takáto námietka bola riadne písomne spísaná a podaná po dobu najneskôr 15 dní odo dňa, kedy sa o dôvodoch zaujatosti subjekt dozvedel. Táto námietka musí byť však odôvodnená a musí obsahovať riadne dôkazy. V písomnej informácií majú byť spomenuté:

  • identifikácie, voči komu je smerovaná
  • hlavný dôvod, prečo a kto má byť vylúčený z konania
  • informácie obsahujúce to, kedy sa účastník riadne dozvedel o dôvode vylúčenia
  • riadne dôkazy, ktorými dokáže subjekt preukázať svoje tvrdenie.

V prípade, že námietka neobsahuje všetky riadne náležitosti, alebo bola podaná po termíne na jej podanie, príslušný orgán na ňu nebude prihliadať. Ak námietka zaujatosti neobsahuje vyššie spomenuté informácie, správca dane nepošle informáciu o odstránení nedostatkov tohto podania, a taktiež na ňu nebude prihliadať. Postupuje sa rovnako, akoby táto námietka nebola podaná. Daňový úrad však túto informáciu oznámi tomu subjektu, ktorý námietku odoslal. V prípade opakovaného podania námietky z rovnakého dôvodu, ku ktorej bolo vydané právoplatné rozhodnutie, sa  už prihliadať nebude.

Novela stanovuje aj predvolania iniciované so strany daňového úradu v prípade, ak sa osoba alebo subjekt nedostavila na ústne pojednávanie bez ospravedlnenia. Daňový úrad takýto subjekt už nemusí opakovane predvolávať. Subjekt, ktorého predvolanie je však nevyhnutné, môže byť predvedené pred správcu dane prostredníctvom Policajného zboru SR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.