Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Novela v Exekučnom poriadku – osobný bankrot v 2017

Vláda SR minulý mesiac schválila navrhované zmeny v problematike exekúcií a osobnom bankrote. Zmeny sa budú týkať vzťahov medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Výsledkom by mala byť väčšia ochrana dlžníka a zároveň exekútor bude disponovať väčšou mierou zodpovednosti v jej konaní. Súdy by mali byť podľa nového viac odbremenené, čo by malo viesť k efektívnejšiemu prístupu spravodlivosti – hlavným a jediným exekučným súdom by bol poverený Okresný súd v Banskej Bystrici. Dlžníci, ktorým hrozí, že prídu o strechu nad hlavou pomôže štát ochrannými aparátmi. Novely, ktoré sa týkajú Exekučného poriadku kladú čoraz väčšia požiadavky na samotných exekútorov. Novinky by mali tiež priniesť efektívne riešenie zacyklených a neustále otvorených exekučných konaní. Novinkou by tiež malo byť zverejňovanie poverení na realizáciu exekúcií.

Prečo potrebuje novela Exekučného poriadku zmeny? Dôvodom môže byť napríklad fakt, že v súčasnosti sú exekučné konania v neustálom otvorenom procese a sú časovo neefektívne. Ide často o prípady, kedy sa exekučné konania ťahajú s ľuďmi až do ich dôchodkového veku. Po novom by situácia mala byť nastavená tak, že ak sa v priebehu troch rokov v prípade fyzickej osoby nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd konanie zastaviť.

Novinky by mali priniesť také zmeny, aby sa proces konania stal férovejší. K tomu má napomôcť zrušenie vzájomnej väzby medzi oprávneným a súdnym exekútorom. Navyše väčšia zodpovednosť exekútorov a rozdeľovanie prípadov medzi exekútormi v rámci kraja by mali odstrániť bariéry. Výber exekútora bol doposiaľ náhodný. Zaradenie medzi exekútorov tiež mohli absolvovať iba tí, ktorí splnili isté podmienky. Zodpovednosť za ich výber má Slovenská komora exekútorov, ktorá garantuje, že tieto úrady splnili uvedené požiadavky. Ak exekútor nevyplatí oprávnenej strane vymožené finančné prostriedky do lehoty 7 dní od ich prijatia, dopustil sa tak disciplinárneho previnenia. Ak túto povinnosť uskutoční viackrát, bude z funkcie odvolaný.

Taktiež centrálna evidencia exekúcií prešla „rukami“ novely. Tá ma za cieľ monitorovať stav vymáhania pohľadávky v exekúcií. Účastník konania si môže veľmi ľahko skontrolovať stav exekúcie. Exekútor bude musieť garantovať aj to, že prostriedky ktoré vymohol sú riadne evidované a správne. V registri budú tiež zverejňované vydané poverenia na realizáciu exekúcii v neanonymizovanej forme. Zmeny návrhu by mali byť platné od apríla 2017.

Novela má za cieľ tiež zjednodušiť odklad exekúcie. Povinnému vznikne možnosť počas jednej exekúcie jedenkrát požiadať o odklad jej výkonu z napr. „nepriaznivej finančnej situácie“, ktorá mu bráni v plnený si záväzkov. Povinný si podá písomnú žiadosť týkajúcu sa odkladu, ktorá mu bude povolená zo strany exekútora na dobu 3 mesiacov aj bez súhlasu oprávneného. Súd od tohto procesu vstupovať nemusí. Ďalšou alternatívou je možnosť využiť možnosť splátkového kalendára, vďaka čomu mu nebude zablokovaný majetok.

Vďaka zmenám v zákone o konkurze a reštrukturalizácii sa dostupnejším stáva aj osobný bankrot. Budú znižované náklady spojené s jeho konaním. V súčasnosti sa môže dlžník zbaviť svojich dlhov buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá celkový svoj majetok, ktorý súd následne oddlžení. Ak ide o splátkový kalendár, dlžník si ponechá časť svojho majetku a do termínu, ktorý mu určil súd spláca dohodnutú sumu. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Niektoré pohľadávky, ktoré sú tzv. nedotknuteľné musí však splatiť aj po oddlžení (napr. výživné). Dlžník môže tieto alternatívy využiť vo svoj prospech iba za obdobie raz za 10 rokov.

Možnosťou však bude prichádzať do úvahy aj osobný bankrot. Výška poplatku za preddavok na odmenu správcovi bola znížená za súčasných 650 EUR na 500 EUR a nie je potrebné disponovať minimálnym majetkom na otvorenie konania. V súčasnosti musí dlžník disponovať majetkom v hodnote min. 1 650 EUR. V prípade, že dlžník nedisponuje prostriedkami na odmenu správcovi, Centrum právnej pomoci mu túto sumu požičia. Dlžník bude musieť túto sumu vrátiť do lehoty 3 rokov. Centrum právnej pomoci bude musieť vo väčšej miere pomáhať ľudom v celej administratíve, vďaka posilneným pracoviskám aj v tých lokalitách, kde je potenciál najväčšieho záujmu o tento inštitút.

Novela tiež rieši ochranu dlžníkov do takej miery, aby neprišli o svoje obydlie. Opatrenie má za cieľ ochrániť dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Dlžník, ktorý prejde procesom osobného bankrotu, bude môcť svoje bývanie uchrániť o sumu, ktorá bude určená Vládou SR. Ak obydlie dlžníka nedosiahne túto stanovenú hodnotu, v konkurze nebude ponúkaná na predaj. Ak ju presiahne, časť prostriedkov bude dlžníkovi vyplatená na účet z výťažku speňaženia. Navrhovaná zmena by mala byť účinná od marca 2017.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.