Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel sa blíži

Presný termín na podanie daňového priznania a tiež úhrada dane sa posunul tento rok na termín 01.02.2016. Pri vypĺňaní priznania sa budeme riadiť podľa nového zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Sadzby dane sa budú riadiť podľa nového zákona a sú rovnako platné pre celé Slovensko.

K vozidlám, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel patria motorové vozidlá a prípojné vozidlá kat. L, M, N a O. Netreba zabudnúť na fakt, že vozidlo musí byť evidované na Slovensku a musí byť využívané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (napr. tlmočníci). Vozidlo, ktoré nie je evidované na Slovensku, nepodlieha pod uvedenú daňovú povinnosť. Vozidlá, ktoré sú používané na skúšobné jazdy alebo na špeciálne činnosti, tie tiež nepodliehajú pod daňovú povinnosť.

Kto je daňovníkom? Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v dokladoch zapísaná ako držiteľ vozidla; v doklade má zapísaného držiteľa alebo svoju organizačnú zložku; používa vozidlo, v ktorom je držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela alebo zanikla alebo bola zrušená; alebo ten, kto používa vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie alebo daňovníkom je tiež zamestnávateľ, ktorý zamestnancovi vypláca cestovne náhrady.

Ročná sadzba dane je stanovená v Prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Za účelom správneho priradenia ročnej sadzby dane je dôležité správne určenie základu dane:

  • Pre osobné vozidlá je základom dane zdvihový objem valcov motora v cm3
  • Pre elektrické vozidlá sa základ dane určuje v závislosti od výkonu motora v kW
  • Pre úžitkové vozidlá je základom dane ich najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav.

V daňovom priznaní sa ročná sadzba upraví na základe prvej evidencie vozidla. Od uvedeného dátumu sa ročné sadzby buď zvyšujú alebo znižujú. Ročná sadzba sa zníži o 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, o 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov, o 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov. Po ďalších 36 mesiacov sa ročná sadzba zvýši o 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a o 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov.

Osobitné zníženie o 50 % majú tie vozidlá, ktoré sú hybridy alebo hybridné elektrické vozidlá, vozidlá kategórie L, M a N s pohonom na CNG alebo LNG a vozidlá kat. L, M a N na vodíkový pohon.

Daňová povinnosť vznikne prvým dňom mesiaca, v ktorom sa vozidlo použilo na podnikateľské aktivity. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy došlo k vyradeniu vozidla, k ukončeniu podnikania alebo pri zmene držiteľa vozidla a pod.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.