daňový úrad Trnava
účtovníctvo, daňový úrad, finančná správa

Splnomocnenie na komunikáciu s daňovým úradom

Splnomocnenie na komunikáciu s daňovým úradom

Od 11.01.2016 Finančná správa spustila obojsmernú elektronickú komunikáciu v rámci spotrebných daní. Táto nová služba nesie so sebou tiež nové prístupy a oprávnenia na portáli (okrem už zrealizovaného prístupu k osobnému účtu alebo spisu daňového subjektu). Tí používatelia, ktorí sú na portáli registrovaní ako štatutári/zákonní zástupcovia boli automaticky priradení k používateľom, ktorí majú všetky oprávnenia. Každý štatutár si však môže zvoliť svojho zástupcu, ktorého poverí v daňovom konaní. Z dokumentu musí byť však jasné:

  • Kto je splnomocniteľ

  • Kto je poverený konať

  • Aké právomoci má splnomocnenec

  • Časové ohraničenie – ak je relevantné.

V mimoriadnych situáciách môže správca dane vyzvať daňový subjekt, aby splnomocnenie doplnil o potrebné alebo spresnil jeho obsah alebo rozsah. Zástupca subjektu koná v rozsahu plnomocenstva, ktoré je spísané písomne alebo ústne do zápisnice správcu dane. Plná moc alebo splnomocnenie môže byť buď:

  • Generálne – oprávňuje zástupcu na všetky úkony

  • Obmedzené – oprávňuje zástupcu výlučne na určitý druh úkonov

  • Individuálne – oprávňuje zástupcu výlučne na špecifikovaný úkon (podľa znenia v splnomocnení).

V zmysle daňového poriadku nemusí byť splnomocnenie notársky overené. Platnosť splnomocnenia nie je ohrozené ani skutočnosťami – ako je zmena názvu firmy, zmena sídla, zmena právnej formy, zmena konateľov a pod.