Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Osobitná úprava uplatnenia DPH pri prijatí platby – 2016

Osobitná úprava uplatnenia DPH pri prijatí platby – 2016

Od 1.1.2016 bola zavedená nová zmena týkajúca sa zákona o dani z pridanej hodnoty – osobitnú úpravu uplatnenia dani z pridanej hodnoty pri prijatí platby. Subjekty tak môžu odviesť daň až potom, čo im odberateľ uhradí faktúru. Uvedená zmena má napomôcť podnikateľom v prípadoch, keď im odberateľ neuhradí faktúru za tovar či službu.

Doposiaľ daňová povinnosť vznikla subjektu v deň, kedy bola služba alebo tovar dodaný. Úhrada nebola dôležitá, pretože dôležitá bola skutočnosť, že došlo k dodaniu tovarov či služieb. Platiteľ dane z pridanej hodnoty odviedol do štátnej pokladne vlastnú daňovú povinnosť, ktorá bola vypočítaná z rozdielu medzi daňou na výstupe a daňou na vstupe, pričom tovar alebo služba dodaná platiteľom nemusela byť uhradená.

Po zavedení úpravy pri uplatnení dane na základe prijatia platby znamená, že daňová povinnosť z dodaných služieb alebo tovaru vzniká v čase, keď odberateľ príjme platbu od odberateľa. Taktiež odpočet dane z prijatého plnenia bude možné zrealizovať najskôr za to zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo uhradené plnenie.

Pre uplatnenie úpravy sa môžu rozhodnúť tí platitelia dane, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

  • Ročný obrat musí byť menej ako 100 tis. EUR za predchádzajúci kalendárny rok a v prebiehajúcom kalendárnom roku odôvodnene predpokladajú, že ich obrat nepresiahne hodnotu 100 tis. EUR
  • Nevstúpili do likvidácie a ani nebol na nich vyhlásený konkurz.

Úpravu môžu teda uplatniť tí platitelia, ktorí spĺňajú podmienky pre jej uplatnenie od prvého na ktorékoľvek zdaňovacieho obdobie. Netreba zabudnúť spomenúť skutočnosť, že subjekt je povinný oznámiť daňovému úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa rozhodne skutočnosť realizovať. Uvedená úprava sa vzťahuje výlučne na odplatné dodania tovaru či služby s miestom dodania v tuzemsku.

Odklad daňovej povinnosti je tiež spojený s princípom v súvislosti s uplatnením práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty z obdržaných služieb či tovaru. Platiteľ, ktorému vznikne povinnosť až na základe platby, si z prijatej služby alebo tovaru môže odpočítať daň najskôr za to zdaňovacie obdobie, kedy plnenie úhrady prebehlo.

Keď je platiteľ dane v pozícií dodávateľa, skutočnosť ovplyvní aj jeho odberateľov (platiteľov dane z pridanej hodnoty), ktorým právo na odpočet dane vznikol v rovnaký deň ako vznikla daňová povinnosť dodávateľovi.

Každá faktúra musí podľa zákona obsahovať údaj „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, aby odberateľ bol uzrozumený, že daň z pridanej hodnoty si môže odpočítať až po jej úhrade. Tento text je nutné uviesť do faktúry už pri jej vystavení a nie je ho možné neskôr doplniť. V opačnom prípade vznikne daňová povinnosť dňom dodaním tovaru či služby.

Ak sa platiteľ dane rozhodne realizovať osobitnú úpravu, je povinný ju uplatňovať až do konca kalendárneho roka, kedy svoje rozhodnutie oznámi príslušnému daňovému úradu. Mimo dobrovoľného skončenia osobitnej úpravy uvádza skutočnosť, na základe ktorých je platiteľ povinný ukončiť uplatnenie osobitnej úpravy.

Čo sa týka sankcií, daňový úrad môže za nesplnenie povinností uložiť pokutu vo výške 10 tis. EUR.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.