Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Ročné zúčtovanie za 2016

Ako každý rok, aj tento sú zamestnávatelia povinní riešiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za svojich zamestnancov. Zo strany zamestnancov je však nutné splniť podmienku, a to takú, že o toto ročné zúčtovanie musia zamestnávateľa požiadať prostredníctvom písomnej žiadosti. V opačnom prípade sú povinní podať za seba daňové priznanie.

Medzi zamestnancov, ktorí môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania môžu patriť tí, ktorí v roku 2016 poberali príjmy výlučne zo závislej činnosti alebo tí, ktorí neboli poberateľmi príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou, alebo tí, ktorí nemajú povinnosť si zvýšiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné poistenie alebo tí, ktorí nie sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Čo sa týka žiadosti, je ju nutné predložiť do rúk zamestnávateľa do termínu 15. 02. 2017. V prípade, že zamestnanec si nárokuje na niektoré nezdaniteľné časti základu dane (napríklad na manžela či manželku, daňový bonus na dieťa a pod.), musí v lehote predložiť aj doklady preukazujúce vznik tohto nároku. Následne zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie a to do termínu 31. 03. 2017.

Výsledkom ročného zúčtovania dane môžu byť buď preplatok, nedoplatok alebo bez rozdielu. V prípade, že vznikne preplatok, zamestnávateľ ho vráti zamestnancovi v mzde za apríl (najneskôr) a teda do mesiaca máj 2017. V prípade nedoplatku, ak je jeho výška menej ako 5 EUR, zráža ho zamestnávateľ zo mzdy najneskôr do konca roka 2017. Tento nedoplatok odvedie daňovému úradu v najbližšom možnom termíne na odvod preddavkov na daň.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.