Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daň z nehnuteľnosti – prenájom

Mnoho podnikateľov si rieši otázku, či sú povinní hradiť platia daň z nehnuteľnosti, v prípade, ak si iba prenajímajú budovu či kanceláriu alebo parkovacie miesto. V našom článku sa pokúsime rozobrať uvedenú problematiku.

Všeobecné ustanovenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti hovorí o tom, že povinnosť k dani z nehnuteľnosti na rok 2017 vzniká dňa 01. 01. 2017 tomu daňovníkovi, ktorý sa v roku 2016 stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá spadá do predmetu dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti k dátumu 01. 01. 2017, tak týmto dňom mu vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2017.

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov môže mať za následok, že u podnikateľov vznikne názor, že daň z nehnuteľnosti sa týka každého nájomcu. Pravda je však taká, že nájomcovia hradia daň z nehnuteľnosti na rok 2017 iba v ojedinelých prípadoch.

Väčšina nájomných vzťahov (vrátane prenájmu kancelárií) sa dane z nehnuteľnosti netýka. Tiež sa to netýka nájomcov, ktorí si prenajmú stavbu alebo jej časť, ktorá nie je v správe Slovenského pozemkového fondu.

Iné je to však pri nájme pozemkov. Daň z nehnuteľností hradí nájomca pri týchto prípadoch:

  • Ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať po dobu minimálne 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností.
  • Ak má nájomca v nájme pozemok, ktorý spravuje Slovenský pozemkový fond. V tomto prípade sa neberie ohľad na dĺžku prenájmu. Nájomcu sa daň z nehnuteľností týka vždy. Tiež sa nájomca nezapisuje do katastra nehnuteľností.
  • Ak nájomca má v nájme náhradné pozemky, ktoré boli prenajímateľovi priradené na obhospodarovanie ako náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou, až do vykonania pozemkových úprav. Sú to prípady, kedy vlastník pozemkov, teda prenajímateľ nemôže z objektívnych dôvodov hospodársky využívať viacero rozdelených pozemkov, ktoré má vo svojom vlastníctve. V zmysle žiadosti sú mu na limitovaný čas priradené a bezodplatne poskytnuté iné poľnohospodárske alebo pozemky. Vlastník zastáva postavu daňovníka vo vzťahu práve k týmto poskytnutým pozemkov, a to až do času, kým ich nedá do prenájmu.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.