Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Rezervný fond a jeho použitie

Legislatívna na Slovensku (konkr. Obchodný zákonník) jasne definuje, že každá spoločnosť  s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond, ktorého výška je definovaná v spoločenskej zmluve. V prípade, že je nutné v spoločnosti zmeniť maximálnu výšku rezervného fondu, je nutné prijať uznesenie z valného zhromaždenia. Táto informácia musí byť písomná a doložená listinou zúčastnených. Ukončenie tvorby rezervného fondu je neprípustné, je ho možné len upravovať.

Ostatné typy spoločností (mimo vyššie uvedených) sa môžu rozhodnúť, či ho založia, pretože u nich to legislatíva neprikazuje a teda jeho založenie je čisto na  dobrovoľnej báze. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá ak si nevytvorí rezervný fond hneď po jej vzniku, je povinná ho vytvoriť z čistého účtovného zisku, ktorý vykázala v účtovnej závierke za daný rok, kedy sa zisk vytvoril. Výška rezervného fondu je najmenej 5 % (z čistého účtovného zisku), nesmie však prekročiť hodnotu 10 % základného imania spoločnosti.

Ako je to však u jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzením, ak vzniklo k situácií, že v rezervnom fonde sú prostriedky navyše?

Obchodný zákonník vymedzuje, že rezervný fond je  možné použiť výlučne v takom rozsahu, v ktorom sa vytvoril a to na pokrytie možných strát. O samotnom použití však rozhodujú len jeho konatelia. Ďalej legislatíva uvádza, že je potrebné rezervný fond každoročne doplniť o hodnotu, ktorá sa nachádza v spoločenskej zmluve. Ak nastane situácia, že spoločnosť disponuje prostriedkami, ktoré sú nad rámec povinnej tvorby, tak tieto prostriedky môžu byť použité na iný účel chodu spoločnosti. Uvedené čerpanie by malo byť však v súlade s odbornou starostlivosťou, ak sa spoločnosť nachádza v kríze. Zákaz vrátenia vkladu sa týka plnenia bez primeraného protiplnenia, ktorú spoločnosť poskytuje na základe taxatívneho úkonu, ktorý bol dojednaný so spoločníkmi alebo v ich prospech a to bez ohľadu na jeho platnosť. Z praktického pohľadu a skúseností však vrátenie hodnoty konateľovi, ktorá je na rezervnom fonde navyše neodporúčame, nakoľko tieto prostriedky patria spoločnosti.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.