Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Novela daňového poriadku 2017

Od budúceho roka by mala novela daňového poriadku priniesť zjednodušenie niektorých úkonov. V súčasnosti sú tieto návrhy ešte v procese negociácií, avšak pokúsime sa Vám  priblížiť ich hlavné body.

Hlavnou a výraznou zmenou oproti súčasnému stavu by malo byť zavedenie skrátenie inštitútu v rámci vyrubovacieho konania. V praxi to bude znamenať, že ak daňový úrad zistí pochybenie na strane príslušného subjektu, ktorý vedie k navýšeniu daňovej povinnosti, v takomto prípade bude môcť subjekt dorubiť uvedený rozdiel v tomto skrátenom konaní. Výsledkom procesu bude platobný rozkaz, proti ktorému bude sa môcť subjekt odvolať. Toto konanie však bude možné uskutočniť len v prípade, ak ešte nebola začatá daňová kontrola. Jednou z výhod pre spoločnosť bude to, že po vystavení rozkazu bude môcť daňový úrad začať realizovať kontrolu výlučne na základe podnetu zo strany Finančného riaditeľstva alebo Ministerstva financií SR („MF SR).

Ďalšou novinkou by malo byť zjednodušenie postupu pri menej závažných nedostatkoch v daňovom priznaní. V návrhu sa uvádza, že v prípade pochybenia niektorých údajov v daňovom priznaní (napríklad SK NACE), si bude môcť daňový úrad tieto nedostatky opraviť vo vlastnej réžií. Medzi takéto údaje budú patriť skôr také, ktoré sú menej podstatné a z toho titulu, by sa nemuseli vyzývať subjekty so žiadosťou o nápravu. Samozrejme tento bod sa netýka číselných údajov, ktoré by zmenili výšku dane. Ak príde k pochybeniu v číselných údajoch, subjekt bude tak ako doposiaľ, písomne vyzvaný, aby zjednal nápravu.

Medzi návrhy patrí aj vyrubenie úroku pri zadržiavanom nadmernom odpočte. V mnohých praktických situáciách nastal moment, kedy pri daňovej kontrole bol odpočet zo strany úradu zadržiavaný a subjekt mal tak narušený finančný chod spoločnosti. Po novom by mal byť subjektu priznaní úrok, ktorý by ho mal odškodniť za to, že mu ho úrad zadržiaval. Štandardná lehota na vrátenie odpočtu je cca medzi 1 – 4 mesiacmi. Ak bude kontrola trvať viac ako 6 mesiacov, spoločnosti bude prináležať tento úrok.

Novela by sa tiež mala dotknúť opäť stavebných prác v rámci Kontrolného výkazu. Od nového roka budú dodávatelia stavebných prác povinní uvádzať informácie z vystavených faktúr (pri prenesení daňovej povinnosti) v časti A2. Tieto údaje sa budú uvádzať aj napriek tomu, že ich hodnota sa neuvádza do daňového priznania k dani z pridanej hodnoty („DPH“). Táto novela sa plánuje zaviesť z toho titulu, že v súčasnosti prichádza mnohokrát k nesúladu so zatriedením stavebných prác podľa oficiálnej klasifikácie. Novela by mala priniesť to, že za uvedené zatriedenie bude brať zodpovednosť len dodávateľ. Odberateľ bude na základe tejto informácie postupovať v samozdanení.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.